Reference: Volume 43D (1959), Part No. 2, Section , Page 699

Judgement Details


Date
23/04/1959
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
EMMANUELE FRANCICA vs ANTHONY CAMILLERI NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 359 (1) TAL-KODICI CIVILI - AZZJONI RIVENDIKATORJA - KJAMATA FIL-KAWZA - KONTRA MIN GHANDHA TIGI ISTITWITA
Summary
L-azzjoni rivendikatorja hi azzjoni reali, u ghandha bhala oggett taghha r-rikonoxximent tad-dritt tal-proprjeta' fil-proponent, u bhala konsegwenza r-restituzzjoni tal-haga reklamata; ghalhekk jehtieg li tigi istitwita kontra dak li attwalment ikun jippossjedi l-haga, u kontra tieghu biss; u ma tistax tigi promossa kontra min, meta ssir l-kawza ma jkunx ghadu jippossjediha. Billi l-oggetti ta' kull xorta li jkollhom x'jaqsmu ma' proceduri kriminali ghandhom jibqghu merfugha f'idejn ir-Registratur, jekk jigi elevat van ghax sar uzu minnu fit-trasport ta' oggetti li ma kienux zdoganati, dak il-van ikun taht il-poter tar-Registratur tal-Qrati, u ghalhekk sid il-van, li jippretendi lura dak il-van ghax hu ma kellux x'jaqsam mal-kommissjoni tar-reat, ghandu jistitwixxi l-azzjoni tieghu kontrar-Registratu, u mhux kontra l-Kollettur tad-Dwana, ghax dan ma kellux f'idejh il-van meta saret il-kawza. U ma jistax dan id-difett jigi rimedjat bil-kjamata fil-kawza tal-Kolletur tad-Dwana, jekk l-parti l-ohra topponi t-talba ghal dan il-provvediment; ghax is-sejha fil-kawza mhix ammissibbli meta l-attur kien jaf, jew imissu kien jaf, li l-persuna li jrid li tigi msejha fil-kawza kienet l-unika jew il-principali persuna nteressata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info