Reference: Volume 43D (1959), Part No. 2, Section , Page 696

Judgement Details


Date
21/04/1959
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
PAOLINA PORTELLI vs GRAZIA SCICLUNA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1409 TAL-KODICI CIVILI - BEJGH - KAPARRA
Summary
Il-kapparra hi konfermatorja meta l-iskop taghha jkun li tassikura l-ezekuzzjoni tal-obligazzjoni; hi penitenzjali meta dak l-iskop hu li toffri mezz ta' skamp jew helsien mill-obligazzjoni. Fil-gurisprudenza u d-dottrina guridika jipprevali s-sistema li jiddistingwi skond jekk il-kapparra tigix moghtija qabel jew wara l-perfezzjoni tal-kuntratt; fl-ewwel kaz, meta tinghata f'konvenzjoni preliminari, bhal meta tinghata fi promessa ta' bejgh, ghandu jigi lilha attribwit karattru penitenzajli, cjoe' tali li kull wiehed mill-partijiet jista' jirrecedi mill-konvenzjoni billi jitlef il-kapparra moghtija jew jizborza d-doppju ta' dik ga ricevuta; mentri fit-tieni kaz, meta l-kapparra tigi moghtija ghall-kuntratt perfett u definittiv, bhal dak ta' bejgh attwali, il-kapparra ghandha karattru konfermatorju, u allura mhux lecitu lil ebda wahda mill-partijiet li xxolji ruhha mill-kuntratt billi titlef il-kapparra. Il-ligi taghna tikkontempla l-kapparra fil-kaz biss ta' promessa ta' bejgh, fejnlill-kapparra, skond dawn il-principji, jinghata l-effett penitenzjali. U allura x-xerrej li jkun ta kapparra fuq att ta' konvenju ma jistax jezigi r-restituzzjoni tal-kapparra minnu moghtija, jekk hu jirrifjuta li jersaq ghall-att tal-bejgh definittiv, u dan ir-rifjut ma jkunx gustifikat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info