Reference: Volume 40B (1956), Part No. 1, Section 1, Page 430

Judgement Details


Date
14/12/1956
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
A.I.C. CARMELO FALZON vs WILLIAM GALEA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1209(C), 1981, 1982, U 1976(1) TAL-KODICI CIVILI - CITAZZJONI - KAWZALI - MANDAT - PERIT - RIFUZJONI TA` INDEBITU - SURROGA - WAR DAMAGE COMMISSION
Summary
Il-lokuzzjoni "ghal kwalunkwe titolu u kawza ohra valida fil-ligi", adoperata fic-citazzjoni, ma tintitolax lill-attur li jirradika l-azzjoni teighu fuq xi kawzali ohra li ma tkunx minnu specifikatament indikata fic-citazzjoni. Min ihallas "bhala obligat ma ohrajn jew ghall-ohrajn" huwa b'ligi, surrogat fid-drittijet tal-kreditur ligie mhallas. Ghaldaqstant perit lihareg "mandati" taht ir-responsabbilita` finanzjarja teighu personai, biex fuqhom il-War Damage Commission thallas il-kumpens dovut ghall-hsara tal-gwerra lill-"claimant", u wara jirrizulta li fuq dawk il-mandati l-"Commission" thallas akatar mill-ammont tal-kumpens li mbaghad jirrizulta dovut, u l-perit hu surrogat fid-drittijiet tal-Kummissjoni ghar-rifuzjoni ta` dak l-eccess; u ghalhekk huwa ghandu dritt jirreklama r-restituzzjoni tas-somma tal-indebitu huwa ghandu d-dritt jirreklemaa r-restituzzjoni tas-somma tal-indebitu, minu rifuza lill-Kummissjoni, minn ghand il-"claimant" bis-sahha ta` dik is-surroga. Jekk sid il-fond danneggajat kien qabbad kuntrattur biex jaghmillu x-xoghlijiet tat-tiswija tal-hsara tal-gwera, u kien tah il-fakolta` li jithallas direttament mill-War Damage Commission, u dan il-kuntrattur iqabbad il-perit biex jiddirgi x-xoghlijiet, u bil-kunsens tas-siid jinkarika lil persuna ohra biex tidher bhala "claimant" quddiem il-"commission" u tircievi l-kumpens li thallas dik il-Kummissjoni, din l-persuna l-ohra tircievi dak il-kumpens bhala mandatarju ta` sid il-fond, billi l-kwalita` ta` mandatarju ta` dik il-persuna l-ohra kienet nota lill-partijiet interessati; b'mod illi, jekk dak il-mandatarju jkun agixxa fil-limiti tal-mandat li kellu, ir-rifuzjoni tal-indebitu hija dovuta minn sidil-fond bhala mandant. Ghax il-mandatarju ma jikkuntrattax obligazzjonijet favur it-terzi, u jorbot biss l-mandant, sakemm huwa jkun agixxa fil-litmit tal-mandat. Ghaldaqstant, f'dawn ic-cirkustanzi, l-azzjoni tal-perit ghar-rifuzjoni tal-indebitu minnu mhallas lill-War DAmage Commission mhis sostnuta kontra dak il-mandatarju. U dan lanqas taht ir-rifless illi l-perit, meta hareg il-"mandati"fuq ir-responsabbilita` finanzjarja teighu personali, kien qieghed b'daqshekk jassumi garanzija ghall-"claimant"; ghax dik il-garazija saret in definittiva favur il-mandat sid ilfond, likien il-veru titolari tal-"claim". Il-kwisjoni jekk il-kuntrattur ghamilx jew le x-xoghlijiet kollha li kellu jaghmel u li ghalihom hallset il-Kummissjoni; dik jekk fil-konteggi bejn is-sid u l-kuntrattur dan jirrizultax debitur jew kreditur; dik jekk kienx hemm xi lokupletazzjoni indebita favur is-sid; dik jekkl-eccess spiccax in definittiva fil-but tal-kuntrattur; huma kollha kwistjonjiet li jibqghu impregudikati bejn is-sid u l-kuntrattur, u ma ghandhomx x'jaqsmu mat-talba tal-perit ghar-rifuzjoni tas-somma li hu hallas lill-Kummissjoni fl-interess tas-sid; u ghalhekk il-pozizzjoni guridika tissintetizza ruhha filli s-somma tal-indebitu thallset mill-Kummissjoni fl-interess tas-sid; u ghalhekk il-pozizzjoni guridka tissintetizza ruhha filli s-somma tal-indebitu hallset mill-Kummissjoni lis-sid permezz tal-mandatarju, u din is-somma l-perit ghandu jehodha b'effett tas-surroga tieghu fid-drittjiettal-Kummissjoni, u l-perit ghandu d-dritt li jirreklama s-somma tal-indebitu minn ghand is-sid.Il-fatt li quddiem il-Kummissjoni kien jidher bhala "claimant" il-mandatarju ghal konvenzjoni dipartimentali ma jaltera qatt ir-regoli tal-mandat u l-effetti guridici ta` dawk ir-regoli; u l-indebitujintalab kontra min ircevih; u ladarba s-somma rceviha s-sid permezz tal-mandatarju, gahndha tintalakontra s-sid. Dan id-dritt tal-perit kontra s-sid hu anki radikat fuqil-fatt li hu hallas, b'effetttal-assunzjoni kontrattwali inkorporata fil-kliem "on my own financial responsibility", dejn li diversament kien ikollu jhallas is-sid. Il-fatt li talvolta l-perit ma qaghdx attent bizzejjed fir-redazzjoni tal-"claim" ma jistax inehhilu d-dritt ghar-rifuzjoni tal-eccess minnu maghmul lill-"Commission "; jista`, se maj, igib ghal-responsabbilitajiet u sanzjonjiet ohra taht il-War Damage Ordinance, imma ma jistax ibiddel il-pozizzjoni guridika fuq delineata. U lanqas ma jimmilita kontra teighul-fatt li hu hallas l-indebitu minghajr ma kkontestah, jekk hu kien obligat ihallas minufih, u seta`jikkntestah biss wara li jkun ghamel ir-rifuzjoni; u dan aktar u aktar jekk huwa hallas bi protesta, b'mod li ma pprekluda li hadd iehor biex jikkontesta l-indebitu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info