Reference: Volume 33E (1949), Part No. 2, Section , Page 409

Judgement Details


Date
22/06/1949
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
CALCEDONIO CIANTAR vs MARIA ELLUL BONNICI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1419, 1950, 1451 U 1452 TAL-KODICI CIVILI - BEJGH - DIFFERNZA BEJN IL-KWANTITA` MIFTEHMA U DIK REALI - SUPPLIMENT JEW RIFUZJONI PARZJALI TAL-PREZZ
Summary
Il-bejjeigh huwa obligat jikkonsenja lix-xerrej il-haga minjugha fil-kwnatita` pattwita`. Meta l-bejgh huwa ta` immobili, ujsir "ad mensuram", u l-kejl jirrizulta anqas minn dak miftiehem fil-kuntratt, il-bejjiegh ghandu jikkonsenja dak in-nuqqas; jekk dan ma jistax isir, u x-xerrej ma jinsistix fuq dik id-diferenza, il-bejjiegh jkollu jaccettta riduzzjoni tal-prezz. Jekk ghallkuntrarju, il-kejlreali jinstab li huwa izjed minn dak tal-kuntratt, il-kumpratur huwa obligat ihallas supplement tal-prezz lill-venditur, b'dan pero`, ili huwa jista` jerga` lura mill-ftehim jekk dik iz-zieda tkun akatr minn wahda minn ghoxrin parti tal-kwantita`m semmija fil-kuntratt. Fil-kazijiet l-ohra kollha fosthom dak tal-bejgh ta` immobili "ad copus", id-dofferenza bejn il-kejl miftiehem u dak reali ma taghtix lok la ghall-hlas tad-differenza lix-xerrej u lanqas tas-supplement lill-venditur, hlief metadik id-differenza tkun akatar minn ghoxrin parti tal-kwantita` msemmija fil-kutnratt. din ir-regola pero` ma tapplikax meta l-bejgh ikun f'irkant taht is-setgha tal-Qorti, jew meta l-bejgh ikun sarespressament bla garanzija tal-kwantita`, jew meta l-bejgh ikun sar "tali kwali", salv kull rimedjuiehor moghti mill-ligi f'kaz ta` lezjoni meta l-bejgh ma jkunx sar f'irkant bil-Qorti. Il-partijietjistghu jidderogaw ghal din il-kombinazzjoni legali; imma billi juzaw il-kelma "cirka", dan mhux bizzejjed biex min ikun obligat jigi mehlus mill-obligazzjoni fuq imsemmija dwar il-ventesimu; gahx dik il-kelma sservi biex sabiex tillibera lill-venditur mill-garanzija matematika u aritmentika dwar il-kejl. meta l-bejgh ma jsirx bit-tant il-kejl, ghandu jiftiehem li sar "ad corpus" ul-formula uzata mill-partijiet ma tistax taltera s-sustanza tal-bejgh. Dak il-bejgh galhekk ma jisfuggixx gahr-reola li timponi l-obligu ta` ziedu jew supplement tal-prezz fil-kaz biss illi d-differnzafil-kejl tkun akatar minn ventisimu tal-kwantita` miftehma fuq il-kuntratt.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info