Reference: Volume 33E (1948), Part No. 2, Section , Page 277

Judgement Details


Date
18/05/1948
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
GIUSEPPE BONELLO vs PIETRO VELLA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 2265 TAL-KODICI CIVILI - GURAMENT - INTENZJONI TAT-TESTATUR - ISTITUZZJONI "A TITOLO UNIVERSALE" - KURATURI - LEGAT - PRESKRIZZJONI - TESTMENT
Summary
Il-laxxitu tal-mobili kollha spettanti lit-testatur hija dispozizzjoni "a titolo universale", bhal ma hija istituzzjoni "a titolo universale" l-laxxitu ta' l-immobili kollha appartenenti lit-testatur.Imma biex jigi determinat il-veru karattru tad-dispozizzjoni testamentarja, hemm bzonn li jigu rigwardati mhux biss il-kliem uzati mit-testatur u n-natura intrinseka tal-liberalita' li tkun giet maghmula, imma anki l-intenzjoni tat-testatur. Fil-kaz prezenti gie ritenut li t-testatrici, li kienetistitwiet wiehed mill-konvenuti eredi universali fl-assi kollu mobiljari taghha, ma ghamletx istituzzjoni ta' eredi, b'mod li dak il-konvenut seta' jigi ritenut bhala kontinwatur tal-persuna guridikataghha, u ghalhekk responsabili ghad-dejn taghha; imma riedet thallilu dawk il-mobili kollha taghhabhala legat bi hlas tas-servigi li huwa kien irrendiehlha f'hajjitha. Il-kuraturi konvenuti, ankijekk ikunu nominati "ex ufficio", jistghu jopponu l-preskrizzjoni, minghajr ma jista' lilhom jigi deferit il-gurament biex tigi kombattuta dik il-preskrizzjoni; liema gurament jista' biss jigi deferitlid-debitur u lill-eredi jew aventi kawza tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info