Reference: Volume 33E (1948), Part No. 2, Section , Page 256

Judgement Details


Date
05/04/1948
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
ANTONIO XERRI vs AMABILE XERRI ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1665 TAL-KODICI CIVILI - LOKAZZJONI - RETRATT - ZGUMBRAMENT
Summary
Kull dispozizzjoni testamentarja li hija bazata fuq raguni li wahedha tkun gaghlet lit-testatur jaghmilha, u li tkun falza, ma ghandha ebda effett. Jekk it-testatur isemmi raguni, izda ma jkunx jidher mit-testment li dik ir-raguni keinet wahedha li gaghlitu, id-dispozizzjoni testamentarja, ukoll jekk dik ir-raguni tirrizulta falza, ghandha effett kemm il-darba ma jigix pruvat illi t-testatur kienimgieghel biss minn dik ir-raguni. Ghaldaqstant ghandha ssir distinzjoni bejn dawk il-kawzalijiettad-dispozizzjonijiet testamentarji li, ghalkemm foloz, fl-istess hin ma jannullawx dik id-dispozizzjoni u lanqas jirrevokawha - maghrufin bhala kawzali impulsivi - u dawk li minghajrhom ma jistax ikun hemm volonto' jew kunsens - maghrufin bhala finali u determinanti - u kwindi, jekk foloz, jirrendul-legat bla effett. Fil-prattika huwa wisq difficli li jsir dan id-dixxerniment bejn kawzali u ohra; u ghalhekk dan id-dixxerniment huwa mholli ghad-dottrina u prudenza tal-gudikant. Fil-kaz gie ritenut li l-kawzali tal-legat kienet finali u determinanti; pero' l-legat gie ritenut li ghandu jigisostnut, billi gie ritenut li dik il-kawzali ma kienetx falza. Ghax din il-falsita' trid tigi pruvata minn min jallegaha, u fil-kaz din il-prova ma rnexxietx.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info