Reference: Volume 33F (1948), Part No. 4, Section , Page 756

Judgement Details


Date
08/11/1948
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs NOBBLI MAGGUR HENRY E. SANT CASSIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
REKWIZIZZJONI - TISWIJA TAL-HSARA TAL-POST REKWIZIZZJONAT
Summary
Fil-kaz li tkun mehtiega t-tiswija ta' fond ghax ikun perikoluz ghan-nies li joqoghdu fih, imma li jkun rekwizizzjonat, il-principju dwar min hu obligat jaghmel l-ispejjez tat-tiswija, hu illi, jekk l-istat kontravvenzjonali qed jinholoq minhabba xi uzu specjali u straordinarju li jkun qed isir mill-post bhala konsegwenza tar-rekwizizzjoni, jista' jkun li, eccezzjonalment, l-obligu tat-tiswija tal-fond jaqa' fuq l-awtorita' rekwizizzjonanti; imma meta l-uzu hu ordinarju u normali, bhal ma hu l-uzu tal-fond ghall-abitazzjoni, u ma ikunx hemm cirkustanzi ohra eccezzjonali, allura sid il-post majistax jehles mill-obligu tieghu li jsewwi l-post minhabba l-fatt tar-rekwizizzjoni. Fil-kaz prezenti kienet dar li kellha travu li kien qed jimminaccja rovina. Sidha kien qed ihalliha battala, ghax barra l-hsara ta' dak it-travu, id-dat kellha difetti radikali ghax kienet mibnija fuq pedamenti mhux sodi, u huwa ma riedx jiehu r-responsabilita' li jdahhal nies fiha. B'dan kollu l-Housing Commissioner irrekwizizzjonaha u dahhal in-nies fiha; u mbghad ippretenda li s-sid kellu jsewwi dak il-trava, Gie, deciz illi fic-cirkustanzi l-persuna obligata ssewwi dak it-travu kienet l-awtorita' rekwizizzjonanti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info