Reference: Volume 36B (1952), Part No. 1, Section , Page 81

Judgement Details


Date
18/01/1952
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., HARDING WILLIAM, GOUDER TANCRED
Parties
GIUSEPPE BORG NE vs ALGERNON CROCKFORD NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"CULPA IN ELIGENDO" - "IMPRESSMENT" - "INEVITABLE ACCIDENT" - "SKID" - DANNI - FORZA MAGGURI - GVERN - KAROZZA - KONDIZZJONI TAT-TYRES - PROKLAMA NRU. I TA` L-1815
Summary
Meta l-karrozza tigi "impressed", l-awtorita` limaghha l-karrozza hija "impressed' gahndha l-obliguli matul dak l-"impressment" tuza dik il-karrozza bhala "bonus pater familias", u li, meta jispiccal-"impressment", tikkonsenja lura l-karrozza lil sidha fi stat ordinarju tajjeb; b'mod li hija tkunreponsabili ta` kull hsara li tigri fil-vejikolu waq dak l-"impressment",s akemm dik i-hsara tkun saret bi htija ta l-awtorita`. Imma jekk il-hsara tkun saret minhabba forza magguri, l-istess hsara ghandu jbatiha sid l-karrozza;b'dan pero` illil-piz tal-prova li hsara saret minhabba forza magguri jaqa fuq l-awtorita`. Li "Skid", bhala tali, ma jsekludix responsabilitajiet; u ghalhekk ghandu jigiezaminat jekk l-istess "skid", f'kull kaz in partikulari, kienx dovut ghall-htija ta` xi hadd, kifukoll jekk setax jigi evitat jre korrett; gahx li "skid" jista` jkun ukoll provokat mil-mod kif wiehed isuq, billi d-driver ma jkunx ha l-prekawzjonijiet necessarji li c-cirkustanzi ecezzjonali li jkun jinsab fihom ikun jirrikjedu. Li "skid" huwa cirkustanza newtra, gahx jista` jkun l-effett ta` negligenza precedenti, jew negligenza ta` "third party", jew dovut ghal accident inevitabili. Il-kondizzjoni tat-"Tyres" tinfluwixxi biss fis-sens li meta dawn jibdew isiru daqsxejn lixxi, id-driver, fost kawteli ohra li ghandu jiehu meta jkun isuq fuql-art imxarrba jew umida, ghandu jqis ukoll ir-riskju akbar ta` "skidding" minhabba li t-tyres ikunu f'dik il-kondizzjoni; imma jekk id-driver ikun ha l-kawteli kollha u ma jkunx ikkometta ebda imprudenza fis-sewqan, li "skidding" ikun acceidentali,bit-tyres lixxi b'kollox. Il-Gvern, bhala awtorita` li maghha tkun "impressed" il-karrozza, mhux responsabili jekk ma jkollux "culpa in eligendo"", jew jekk ma jkunx ghamel uzu mill-karrozza (anki permezz ta` l-impjegat tieghu) li ma kienx dak li ghandu jaghmel il-"bonus pater familias". Ebda attta` persuna fis-servizz ma tobliga lill-Gvern jekk ma jigix pruvat li dak l-att kien gej mill-Gverninnifsu, u li dik il-persuna li aggixiet kellha l-awtorizzazzjoni mill-Gvern bil-miktub ghal dak l-att; u ghalhekk il-fatt li xi impjegat tal-Gvern joffri somma ta` flus li l min sofra l-hsara f'karrozza li kienet "impressed" ma jirrendix responsabili l-Gvern ghal dik il-hsara. Fil-kaz prezenti, gie ritenut lil-hsara fit-truck likien "impressed" giet kagunat b'effett ta` "skid" li kien accdentali, u ghaldaqstant kellu jbatiha sid it-truck bhala effett ta` "inevitable accident".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info