Reference: Volume 41D (1957), Part No. 2, Section 3, Page 930

Judgement Details


Date
14/03/1957
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
ANTONIO ZAMMIT vs ONOR. IMHALLEF ANTHONY J. MONTANARO GAUCI, C.B.E., K.M., LL.D. ET. NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1195 (1) TAL-KODICI CIVILI - PAGAMENT - PROVA
Summary
Huwa principju maghruf illi m in jeccepixxi l-pagament hu obligat jipprova mhux biss li hallas dak li kien dovut lill-kreditur, izda li hallas lill-kreditur jew lil persuna li jkollha minn ghandu, mill-Qorti, jew mill-ligi, is-setgha li tircievi l-hlas. Billi jipprova li huwa hallas lil persuna lima kienetx il-kreditur jew persuna li setghet tircievi l-hlas ghalieh, dan il-hlas ma jilliberahx quddiem il-kreditur. Avvolja jirrizulta li d-debitur hallas in bwona fede lil persuna li ma setghetxtircievi dak il-hlas, u li huwa gie ngannat, id-debitur jibqa' dejjem obligat ihallas lill-veru kreditur; ghax dan ma ghandux ibati l-konsegwenzi tal-izball tad-debitur jew tal-ingann li dan sofra.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info