Reference: Volume 41D (1957), Part No. 2, Section , Page 831

Judgement Details


Date
16/01/1957
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
JOHN VASSALLO vs MOSES VASSALLO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"COMPASSIONATE GRATUITY" - "GRATUITY" - ART. 595 (1), 1906 (1) U 1908 TAL-KODICI CIVILI - BWONA FEDE - CURKETT TAL-KUNSENS - DELITT - DONAZZJONI BEJN IL-MIZZEWGIN - KOMMUNJONI TAL-AKKWISTI - LIKWIDAZZJONI TA` WIRT - NULLITA' - RIGALI - SPEJJEZ FUNERARJI
Summary
Il-"gravity" li mpjegat jircievi meta jirtira mix-xoghol ghandha, skond il-gurisprudenza prevalenti,tidhol fl-assi tal-komunjoni tal-akkwisti, a differenza tal-"compassionate Gatuity", li tingahta "ex gratia" lid-dipendenti tal-impjegat, u li ma tidholx f'dik il-komunjoni; u dn anki jekk il-"gratuity" tigi mhallas wara x-xoljiment tal-komunjoni tal-akkwisti. L-ispejjez funerarji tad-ducujus ghandhom jigu addebitati lill-assi partikulari tad-decujus. Ic-curkett tal-kunsens ghandu jibqa` tal-mara jew eredi taghha; imma jek ir-ragel jerga` jizzewweg, u lit-tieni mara jaghtiha bhala curkett tal-kunsens ic-curkett li kien l-ewwelmara, u t-tinei mara taccetttah in bwona fede, it-tieni mara ghandha titolu ghal dak ic-cirkutt; u r-ragel huwa tenut ihallas lill-eredi tal-ewwel mara l-valur tieghu. Donazzjoni bejn il-mizzewgin hija nulla; jekk tkun saret minghajr l-awtorizzazzjoni tal-Qorti kompetenti; imma din l-awtorizzazzjoni mhix rikjesta meta si tratta minn rigali jew donazjonijiet manwali u ta` valur zghir skond ic-cirkustanzi tad-donanti. L-oggetti provenjenti minn delitt jidhlu normalment fil-komunjoni tal-akkwisti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info