Reference: Volume 41D (1957), Part No. 1, Section 3, Page 779

Judgement Details


Date
26/10/1957
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
GRAZIA PULIS vs ANTONIO CUTAJAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1218 U 1202 (3) TAL-KODICI CIVILI - DAR TAL-KREDITUR - DEPOZITU - KERA - OFFERTA VALIDA - PAGAMENT - VILLEGGJATURA
Summary
Fost il-kondizzjonijiet ghall-validita` ta` offerta, hemm dik lil-offerta tkun saret fil=lok li skond il-ftehim, jew, jekk ma jkunx hemm ftehim skond il-ligi, il-hlas ghandu jsir. U meta l-haga li ghandha tingahta bihlas hija somma ta` flus jew haga ohra li tista`, minghajr spizata` xejn, tingieb jew tinbghat, us ew id-debitur kemm i-kreditu joqghodu fi Gzir wahda, il-hlas ghandu jsir fid-dar tal-kreditu. Gahldaqstant, offerta verbali maghmula lill-kreditu mhux fid-dar teighu, mhix offerta valida' u d-depozitu tal-ammont hekk offert u rifjutat mhux maghmul validament. Billi l-kreditu, metagit lilu maghmula l-offerta mhux fid-domicilju tighu, wiegeb biss lid-debitur li ried jikkonsulta ruhu mal-avukat teighu, bla ma semma xejn li l-offerta kienet qeghedha ssirlu fil-post li ma kienx il-post fejn skond il-ligi kella ssirlu, b'daqshekk il-kreditu ma jigix li rrinunzja tacitament ghall-beneficcju tal-pst tal-offerta, u li kwindi rrestringa l-kwistjoni ghall-kwsitjoni tar-rifjut. Apparti lir-rinunzji huma "di stretto diritto", meta l-kreditu irrizerva l-parir tal-avukat tieghu, hwa kien, jew wiehed jista` jifhem li hu kien qieghed jinkludi anli parir dwar il-validita` tal-offerta ukoll kwantu ghall-lok il fih ghandha ssir. dotttrina li meta hemm aktar minn rata wahda ta` kera skaduti, il-kreditur ma jistghax jigi kostrett jircievi r-rata posterjuri qabel l-anterjuri,b'mod li,jekk ir-rata posterjuri giett depozitata qabel ma thallset l-anterjuri dak id-depozitu mhux validu,ghax ir-rifjut tar-rata posterjuri da parti tal-kreditur huwa gustifikat. It-tezi li, ladarba d-debitur ikun iltaqa` personalment mal-kreditur, jista` "hic et nunc" jaghmillu validament l-offerta tal-kera mhix accettabbli. Diversmanet, id-dispozizzjoni tal-ligi dwar il-lok fejn ghandha ssir l-offerta hija newtralizzata. U tant dinid-dispozizzjoni tal-ligi ma ghandhiex tigi sfurzata, li gie decizli bil-kliem "dar tal-kreditur" lanqas ghandha tigi kompriza d-dar teighu tal-villeggjatura.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info