Reference: Volume 45B (1961), Part No. 1, Section , Page 318

Judgement Details


Date
16/10/1961
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM, MONTANARO GAUCI A.J., MAMO ANTHONY J.
Parties
MARY DEBATTISTA vs GEORGE DEBATTISTA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 743 TAL-KAP. 15. - DOMICILJU - EMIGRAZZJONI - GURISDIZZJONI - RESIDENZA - SEPARAZZJONI PERSONALI - STENOGRAFU - XHIEDA - ZWIEG
Summary
Skond id-Dritt Internazzjonali Privat ghall-kawzi ta' separazzjoni personali "ut sic" ghandhom gurisdizzjoni l-Qrati tan-nazzjonalita' jew domicilju tar-ragel fil-mument li tigi ntavolata l-kawza, anki jekk il-konvenut ma jkunx residenti entro tali gurisdizzjoni fil-mument li l-kawza tigi istitwita.Ghalaqstant, jekk mara tipproponi kawza ta' separazzjoni personali kontra zewgha, u fil-mument lihija tipprezenta c-citazzjoni relattiva zewgha kellu d-domicilju tieghu f'dawn il-Gzejjer, il-QratiTaghna ghandhom gurisdizzjoni biex jiehdu konjizzjoni ta' dik il-kawza. Bhala regola, jidher li huaffermat diversi drabi mill-Qrati Taghna l-principju illi l-Malti li jemigra avvolja jdum hafna, majitlefx id-domicilju tieghu tal-origini meta jkun mar ghax-xoghol, anki jekk jiehu l-familja tieghu,sakemm ma jkunx hemm provi precizi li huwa ma ghandux intenzjoni li jerga lura. Jekk minn dawn il-provi l-Qorti tkun soddisfatta li l-emigrant ma tilefx jew ma abbandunax id-domicilju tieghu tal-origini, ma hemmx ghalfejn jigi nvestigat jekk huwa tilefx dan id-domicilju u akkwista d-domicilju tal-origini meta rega lura f'dawn il-Gzejjer.Il-ligi tal-procedura trid illi d-depozizzjoni tax-xhud tigi lilu moqrija; u meta tigi mehuda bl-istenografu, it-traskrizzjoni tax-xhud ghandha tinqara lilu, ma' tul is-seduta jew wara, mir-Registratur, li ghandu jnizzel nota ta' dan il-qari fit-tarf tat-traskrizzjoni. Dan il-qari tax-xhieda mhuwiex xi formalita ozjusa jew accidentali izda ghandu l-akbarimportanza, biex jaccerta illi l-kontenut jirraprezenta tassew dak li qal u fehem ix-xhud, u x'riedjghid, jew fil-kaz li dan ma tkunx hekk, jaghtih l-opportunita' li jaghmel it-tibdil, korrezzjonijiet jew zidiet li jkunu mehtiega. Kwalunkwe nuqqas jew rilassazzjoni fl-osservanza tar-regoli stabbiliti mill-ligi huwa deplorevoli.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info