Referenza: Volum 44A (1960), Parti Nru. 1, Taqsima 1, Paġna 7

Dettalji tas-Sentenza


Data
08/01/1960
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
GERALDA SIVE GIGA FALZON PR. ET NE. vs CARMELO FALZON
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 528 U 531 TAL-KODICI CIVILI - CITAZZJONI - GODIMENT TAL-HAGA KOMUNI - KAWZALI - KONSORZJU
Fil-Qosor
Kull komproprjetarju jista' jinqeda bil-haga komuni, basta mhux b'mod li ma jhallix lill-komproprjetarji l-ohra jinqdew biha skond id-drittijiet taghhom; u fin-nuqqas ta' ftehim bejniethom, il-Qorti taghti l-provvedimenti mehtiega sabiex tigi gawduta ahjar il-haga komuni. In linea ta' massima, ma hemmx bzonn ta' xi formola espressa u rigida biex tigi proposta domanda fic-citazzjoni; ghax il-ligima tipprojbix l-"equipollens"; ghaldaqstant, meta komproprjetarju ta' fond jesponi illi l-konvenut,komproprjetarju huwa wkoll tal-istess fond, qieghed jokkupa hu wahdu l-fond komuni, u jitlob li l-fond jinghata lilu, ma jistax jinghad li hemm nuqqas ta' kawzali fic-citazzjoni fis-sens li l-attur matalabx li l-Qorti taghti l-provvedimenti dwar l-ahjar godiment tal-fond; u jekk il-Qorti taghtieh parti biss, meta hu talab il-fond kollu, dan jista' jsir. Sakemm il-komproprjetarju jkun jgawdi pacifikament, bla oppozizzjoni tal-komproprjetarji l-ohra, u bla ftehim, allura, in massima, sakemm ma jigix kostitwit in mora, hu jista' jkun ezenti mill-hlas tal-kera ghall-imghoddi; u ma jistax jitqiesbhala ntruz fil-fond u bhala detentur tieghu minghajr titolu; imma dan ma jistax ifisser illi hu ghandu dritt ikompli juza l-fond komuni wahdu, bi pregudizzju tal-konsorti l-ohrajn u kontra l-volontataghhom. U ma hemm xejn fil-ligi li jimpedixxi lill-Qorti li, bhala mizura ntiza ghall-ahjar godiment tal-fond, taghmel divizjoni provvizjonali ta' dan il-godiment bhala haga distinta minn divizjonimaterjali tal-proprjeta' tal-istess fond; salv li l-Qorti tiehu dik il-mizuraq skond ix-xorta li tkun dipendenti mic-cirkustanzi partikulari tal-kaz. Mhix accettabbli l-allegazzjoni tal-komproprjetarju li jkun jokkupa l-fond wahdu fis-sens illi l-komproprjetarju li jkun jokkupa l-fond wahdu fis-sens illi l-komproprjetarju l-iehor; li jrid jiehu sehem mid-dgawdija tal-fond, gie bzonn ta' dik id-dgawdija htija tieghu; kif lanqas l-allegazzjoni li l-komproprjetarji l-iehor seta' jitlob li jiehu d-dgawdija ta' xi wiehed iehor minn dawn il-fondi l-ohra komuni; ghax il-komproprjetarju ghandu drittta' dgawdija fuq kull wiehed mill-fondi komuni, u kwindi anki minn dak li hu gawdut mill-konvenut.Kwantu ghall-ispejjez li jsiru biex il-fond jinqasam u jkun jista' jidgawda anki mill-komproprjetarju li jitlob dan is-sehem ta' dgawdija, ghalkemm b'dik l-ispiza hu ser jigi akkomodat, pero' dik l-ispiza hija l-effett tal-provvediment li bih jigi sistemat il-godiment komuni fl-interess tal-konsortili ma jaqblux; u ghalhekk huwa gust li dik l-ispiza ssir in komun.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni