Reference: Volume 37B (1953), Part No. 1, Section 2, Page 486

Judgement Details


Date
18/05/1953
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM, MONTANARO GAUCI A.J., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
ALFRED TONNA vs AMABILE DIMECH ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 175 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - ATTI GUDIZZJARJI - CITAZZJONI - KORREZZJONI
Summary
Il-Qorti tista', f'kull waqt tal-kawza qabel is-sentenza, tordna jew tippermetti tibdil fl-iskrittura li ma jkunx ibiddel fis-sustanza l-azzjoni jew l-eccezzjoni. F'kaz prezeni, l-attur talab fic-citazzjoni li kull ipoteka inskritta fir-Registru Pubbliku kontra d-debitur konvenut tigi dikjarata ineffikaci. Id-debitur u l-kreditur li a favur tieghu kienu veljanti dawk l-inskrizzjonijiet, konvenutukoll fil-kawza, issollevaw l-eccezzjoni li l-gudizzju ma kienx integru, ghax messhom gew imharrkinil-kredituri kollha tad-debitur. L-attur talab il-korrezzjoni tac-citazzjoni billi jizdiedu kliemli jillimitaw it-talba ghall-ipoteki li kienu jirriferixxu ghall-kreditur konvenut; u l-Ewwel Qorticahdet it-talba ghall-korrezzjoni, fuq il-motiv li t-tibdil mitlub kien jelimina ghal kollox l-eccezzjoni sollevata. Il-Qorti ta' l-Appell, pero', irriteniet li mit-termini tac-citazzjoni kien jidhercar li l-ipoteki li halihom kienet tirriferixxi d-domanda kontenuta fic-citazzjoni kienu dawk li kienu jirrigwardaw lill-kreditur konvenut biss, u ghalhekk l-aggunta mitluba kienet pjuttost isservi bhala kjarifikazzjoni ta' dik il-limitazzjoni; u ghalhekk, prevja revoka tad-digriet li kien cahad it-talba ghall-korrezzjoni mitluba, il-Qorti ta' l-Appell ippermettiet li ssir dik il-korrezzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info