Reference: Volume 39B (1955), Part No. 1, Section , Page 228

Judgement Details


Date
17/06/1955
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
ONOR. EDGAR CUSHIERI, O.B.E., NE. ET. vs PERIT JOSEPH ZAMMIT BONETT, B.E.&A.,A.C.E., ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"WAR DAMAGE COMMISSION" - APPELL - DIGRIET INTERLOKUTORJU - NOMINA TA' PERIT - PROVA - SENTENZA - SPEJJEZ GUDIZZJARJI
Summary
Pronuncjament li bih il-Qorti tinnomina perit huwa ta' indoli istruttorja u jirrigwarda biss l-ammissibilita' tal-prova permezz ta' dik in-nomina; ghaldaqstant pronuncjament simili huwa digriet nterlokutorju, u mhux sentenza definittiva, u l-appell maghmul minn dak il-prnuncjament hu maghmul sewwa meta sar permezz ta' rikors, u mhux bil-procedura tan-nota u l-petizzjoni. Il-fatt li dak il-pronuncjament ikun ghamel rizerva dwar il-kap ta' l-ispejjez ikompli juri li dak il-pronuncjament huwa bissdigriet interlokutorju. Huwa veru li, barra mill-kazijiet specifikati fil-ligi, d-decizjonijiet tal-War Damage Commission huwa insindakabili, lanqas mill-Qrati. Izda dan hu minnu sakemm dik il-Kummissjoni tezercita l-poteri taghha legalment fi-sustanza u fil-forma u skond ir-regoli tal-gustizzjanaturali; b'mod li decizjoni ta' dik il-Kummissjoni ssir sindakabili meta dawk il-limiti ma jigux osservati. Ghaldaqstant, il-Qorti tista' tinnomina perit biex jirrelata jekk il-Kummissjoni fid-decizjoni taghha tkunx segwiet dawk il-kriterji traccjati u mposti mill-ligi, specjalment meta dik in-nmina ssir minghajr preguddizzju ta' l-insindakabilia' tad-decizjoni tal-Kummissjoni fil-kaz li jigi accertat li fid-decizjoni tal-Kummissjoni ma hemmx vjolazzjoni tal-ligi. U l-Qorti ta' l-Appell, skond gurisprdenza kostanti u pacifika taghha, ma tindahalx fid-diskrezzjoni tal-Qorti ta' l-Ewwel Istanza f'kull ma jirrigwarda r-regolamnt tal-provi, sakemm ma jkunx xi kaz ta' vjolazzjoni tal-ligi uta' prgudizzju sostanzjali ghal xi hadd mill-kontendenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info