Referenza: Volum 37A (1953), Parti Nru. 1, Taqsima 1, Paġna 159

Dettalji tas-Sentenza


Data
04/05/1953
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
KURUNELL STEPHEN J. BORG NE. vs GUSTAVO ROMEO VINCENTI, A.L.C.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL - ART. 1510 (1) (B) U 1511(1) U 1508 TAL-KODICI CIVILI, U ART. 792 (C) TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - KOMUNJONI TA' L-AKKWISTI - KONSANGWINEITA' - NULLITA' - PROVA - RETRATT - SENTENZA - SIMULAZZJONI - STENOGRAFU - XHIEDA
Fil-Qosor
Il-jedd ta' l-irkupru bit-titolu tal-konsangwineita' hu moghti lill-qraba tal-bejjiegh bid-demm; imma ma jikkompetix lill-qarib bid-demm hlief meta l-fond mibjugh kien ta' axxendent komuni sew tieghukemm tal-bejjiegh, u meta, minn mindu kien ta' dak l-axxendent u sal-bejgh li ta' lok ghall-irkupruma gie qatt trasferut lil persuna li ma kienetx niezlu minn dak l-axxendent. Mhux bizzejjed li l-persunali lilha jkun gie trasferit il-fond f'dak l-intervall ma tkunx barranija ghall-familja, imma humehtieg li dik il-persuna, anki jekk mhux barranija, tkun niezla minn dak l-axxendent. Jekk it-trasferiment ikun sar lil mara mizzewga wehidha, u mhux unitament ma' zewgha, it-trasferiment, ghalkemm ikun sar fil-kors taz-zwieg, u jkun ghalhekk dahal fil-komunjoni ta' l-akkwisti, jibqa' dejjem lisar lil mara li ma hix niezla mill-axxendent; u hekk, meta fl-intervall fuq imsemmi l-fond ikun gietrasferit lill-mara li ma hix niezla mill-axxendent; u ghalhekk, meta fl-intervall fuq imsemmi l-fond ikun gie trasferit lill-mara mizzewga, anki fil-kors taz-zwieg, imma mhux flimkien ma' zewgha, ikun hemm, ghall-ezercizzju tad-dritt ta' rkupru bid-demm, l-ostakolu tat-trasferiment tal-fond lil persuna li mhix niezla mill-axxendent komuni. Ir-rigur tal-ligi li tipprojbpixxi l-ezercizzju tar-retratt ghall-komodu ta' hadd iehor jinsab il-lum temperat fis-sens illi min jezercta r-retratt gentilizju ma huwiex obligat izomm ghalih il-fond irkuprat, imma jista' jiddisponi minnu bi profitt wara litkun saritlu r-rivendizzjoni tieghu; u dan anki jekk il-hsieb tieghu kien dan minn qabel ma ezercital-irkupru. Imma jekk huwa jkun gie ftiehem minn qabel ma' hadd iehor li ghandu jittrasferilu l-fond, allura jkun hemm in-nullita' ta' l-irkupru. Is-simulazzjoni fil-materja ma hemmx bzonn tirrizulta minn provi diretti, imma huma bizzejjed indizji, li pero' jkunu tali li jirradikaw fl-animu tal-gudikant il-konvinzjoni morali illi l-irkupru gie ezercitat mhux fl-interess tar-retraent, imma ta' persuna ohra. Sentenza ma hix nulla ghas-semplici motiv illi d-depozizzjoni ta' xhud mehuda bl-istenografu ma gietx moqrija lix-xhud wara t-traskrizzjoni taghha, u lanqas iffirmata minnu jew mir-Registratur. Dak il-fatt jista' biss iffisser illi s-sentenza tkun hadet konsiderazzjoni ta' element probatorju li ma messux gie mehud in konsiderazzjoni. Dan mhux wiehed mill-kazijiet li fihom il-ligi tippermetti li tigi sollevata n-nullita' tas-sentenza. Barra minn dan, dik il-vjolazzjoni hija rimedjabili billi x-xhud jerga' jissejjah.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni