Reference: Volume 39E (1955), Part No. 4, Section , Page 1024

Judgement Details


Date
07/05/1955
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs JOSEPH CARUANA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
INCIZ (X) TAL-ART. 352 TAL-KODICI KRIMINALI - MARA - REAT TAL-KAP TA` FAMILJA LI JHALLI L-MARA FIL-BZONN
Summary
Jekk f'kawza r-ragel talli halla l-martu fil-bzonn il-mara tkun halliet id-dar konjugali, allura, sakemm hi ma tippruvax, bi pronuncjament tal-Qorti kompetenti, li kellha raguni tajba biex titlaq mid-dar konjugali, ir-ragel ma jistax jigi mizmum hati talli hall l-martu fil-bzonn; ghax b'ligi espressa, il-mara mizzewga titlef id-dritt ghall-manteniment meta hi tabbanduna d-dar konjugali bla ragunitajba. Jekk waqt li ssir akkuza simili kontra r-ragel ikun qieghed jigi dibattut f'sedi civili l-pont jekk il-mara kellhiex raguni tajba biex titlaq mid-dar konjugali, hu spedjenti li, anki jekk ma tinghatax addirittura assolutorja mill-akkuza, tingahta almenu soprasessjoni sakemm jigu definiti l-proceduri civili fuq dan il-pont. Dawn il-kawzi ghandhom ikollhom dawk il-fattezzi li jimpuraw "criminal misdemeanour"; u d-disposizzjoni tal-ligi li tikkontemplahom ma ghandhiex isservi bhala mezz ezekuttiv tal-provvedimenti tal-Qorti Civili, li ghalihom hemm provvduti mezzi ohra. HU veru li gie ritenut illi r-ragel li ma jaghtix manteniment lill-martu, avvolja jkun jista`, jikommetti b'daqshekksregolatezza; imma evidentement ir-riferenza hi ghar-ragel li inikwament u kappricjozament ma jaghtix manteniment lill-martu, gahd li jkollu mezzi, minghajr ma jkun hemm xejn li juri, alemnu "prima facie", li hu ghandu ragni plawsibbli biex almenu jikkontesta d-dritt taghha ghall-alimenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info