Reference: Volume 79 (1995), Part No. 2, Section 2, Page 876

Judgement Details


Date
10/04/1995
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
CARMELO ZAMMIT vs KUMMISSJONI GHALL-KONTROLL TA' L-IZVILUPP
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AMMISSIBILITA' JEW LE TIEGHU BHALA XHUD TAR-RES GESTAE TA' L-UDJENZI - GUDIKANT - IL-FATTI KOLLHA JRIDU JKUNU GHAD-DISPOSIZZJONI TA' KULL MIN HUWA INTERESSAT FIL-PROCESS - IL-MASSIMA AUDIATUR ET ALTERA PARS - IL-MASSIMA QUOD NON EST IN ACTIS NON EST IN MUNDO - TRIBUNAL
Summary
Il-massima quod non est in actis non est in mundo hija bazilari f'kull sistema procedurali ta' l-ordinament guridiku. Hemm zewg korrolarji principali ta' din il-massima; l-ewwel wiehed huwa li dak lijigri, li jissucciedi, fit-tribunal waqt it-trattazzjoni ta' kawza ghandu jirrizulta biss mill-verbali redatti mit-Tribunal stess. Jew alternattivament, f'dawk il-kazijiet fejn il-gudikant jirrifjuta li jirregistra fatt rilevanti ghall-kawza, il-parti ghandha tipprezenta Nota jew rikors seduta stante sabiex min ikun qed jippresjedi t-Tribunal jkun fil-posizzjoni li jipprovdi fuq il-fatt. Edba gudikant infatti m'ghandu jinbidel f'xhud ta' dak li gara quddiemu fl-udjenza u la huwa u lanqas l-ufficjali l-ohra tat-Tribunal ma huma ammessi bhala xhieda fuq ir-res gestae ta' l-udjenzi. It-tienikorrolarju huwa li t-Tribunal ghal dawk li huma l-fatti li fuqhom irid jiddecidi, jridu jirrizultawmill-atti u l-gudikant ma jistax juza jew jaghmel riferiment ghal fatti, anke jekk huwa personalmentikun jaf bihom, jekk dawn ma jirrizultawx mill-atti tal-kawza. Dawn il-korrolarji, naturalment, huma guridikament saldati mill-principju, daqstant iehor bazilari, illi l-fatti kollha rilevanti ghall-kawza jridu jkunu ghad-disposizzjoni ta' kull min huwa interessat fil-process ghall-kontroll, kontestazzjoni jew/u konferma. Il-kollegament ma' massima ohra tal-gustizzja procedurali ta' audiatur etaltera para huwa ovvju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info