Reference: Volume 82 (1998), Part No. 4, Section , Page 378

Judgement Details


Date
09/10/1998
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs MANUEL SIVE LOLLY CASSAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AGGRAVJI - GDID - KWERELA
Summary
IL-prattika tal-Qorti ta` l-Appell Kriminali hi li f'certi kazijiet, anke meta l-apell ikun semplicement fuq il-mertu, jekk l-appell jintlaqa`, is-sentenza tigi mhassra u l-atti jigu mibghtua lura lill-Ewwel Qorti ghal decizjoni mill-gdid. Din il-prattika llum ssib il-konfort ta` gurisprudenza kopjuza. Tali smigh mill-gdidnaturalment jimportaw dritt ta` appell minn dik id-decizjoni gdida tal-Qorti tak-Magistrati. M hemm xejn fil-ligi li jirrestringi jew jillimita lill-appellant (sia jekk il-parti misjuba hatja, u sia jekk l-Avukat Generlai jew il-kwerelant) fl-aggravji lijista` jqajjem f'dan it-tieni appell. Fi kliem iehor, meta l-Qorti ta` l-Appell Kriminali, flok ma tiddecidi l-meritu,tibghat l-ati lill-Ewwel Qorti ghas-smigh u decizjoni mill-gdid, l-appell mid-decizjoni l-gdida jista` jqajjem bhala aggravji punti li jkunu ga tqajjmu fl-ewwel appell u gew decizi bl-ewwel sentenzatal-Qorti ta` l-Appell Kriminali. Il-proviso ta` l-artikolu 373 tal-Kodici Kriminali japplika bissfil-kazijiet ta` reati, ta` kompetenza tal-Qorti tal-Magistrati, espressjoni li dejjem giet ritenutali tirreferi ghal reati ta` kompetenza "originali" ta` dik il-Qorti, jigifieri dawk ir-reati msemmija f'xi ligi ohra li, b'disposizzjoni espressa, huma ta` kompetenza eskussiva tal-Aorti tal-Magistrati bhala Qorti ta` Gudikatura Kriminali. L-artikolu 390 (5) tal-Kodici Kriminali jiddisponi li, f'certi kazijiet, il-kwerela tkun prezunta li saret. din id-disposizzjoni tapplika bissmeta tkun saretkumpilazzjoni, jigifieri jkun hemm kumpilazzjoni bil-bidu taghha bir-rapport gurament ta` l-ufficjal tal-pulizija u bit-tmiem taghha bid-decizjoni tal-Qorti istruttorja li hemm jew ma hemmx ragunijiet bizzejjed biex dak lij kun jitqieghed taht att ta` akkuza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info