Reference: Volume 82 (1998), Part No. 4, Section , Page 358

Judgement Details


Date
30/09/1998
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
VELLA PATRICK
Parties
IL-PULIZIJA vs JOHN AZZOPARDI U ANDY CALLEJA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DRITT TA' APPELL TA' L-AVUKAT GENERALI - PIENA - REAT KONTINWAT
Summary
L-artikolu 18 tal-Kodici Kriminali jipprovdi li fil-kaz ta` reat kontinwat il-piena tista` tizdied minn grad sa zewg gradi u mhux necessarjament ghandha hekk tizdied. Fi kliem iehor jispetta ghall-gudikant fil-kaz konkret li jidecidi jekk ghandux ikun hemm iz-zieda ta` grad jew tnejn fil-piena. Fejn il-legislatur ried lil-gudikant ma jkollux diskrezzjoni jekk ghandux ikun hemm iz-zieda jew le, il-lokuzzjoni adoperata hi f'termini imperattivi. Sabiex appell ta` l-Avukat Generali (jew tal-kwerelenat fil-kazijiet imsemija fl-artikolu 373) jirnexxi a bazi ta` l-artikolu 413 (1) (b) (iii) tal-Kodici Kriminali, irid jirrizulta li l-piena moghtija mill-Qorti Inferjuri kienet ta` xorta differentiminn dik stabbilita fil-ligi (ez. inghata multa meta l-ligi tippreskrivi prigunerija, jew inghata ammenda meta l-ligi tippreskrivi multa), jew li l-piena kienet taht il-minimu ta` dak li tippreskrivil-ligi, jew ma giex applikat korrettement, jew ma setax jigi applikat, l-artikolu 21 tal-Kodici Kriminali. Fi kliem iehor, l-Avukat Generali ma jistax jinvoka l-artikolu 413 (1) (b) (iii) biex jikkontesta d-diskrezzjoni legittimament imhollija f'idejn l-Ewwel Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info