Reference: Volume 82 (1998), Part No. 4, Section , Page 90

Judgement Details


Date
23/01/1998
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs ANDREW BONNICI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARREST ILLEGALI - KORRUZZJONI TA' MINORENNI - OFFIZA GHALL-PUDUR JEW GHALL-MORALI - REATI DWAR OGGETTI PORNOGRAFICI
Summary
Bl-espressjoni "offiza fuq il-persuna" (bodily harm, fit-test Ingliz) fil-paragrafu (c) ta' l-artikolu 87 tal-Kodici Kriminali, il-ligi qed tikkontempla offiza fis-sens ta' l-artikolu 214 tal-Kodici Kriminali, jigifieri hsara fil-gisem jew fis-sahha jew dizordni mentali. Is-semplici tokkament jew kuntratt fiziku anke' jekk dawn jipperturbaw il-psike ta' dak li jkun ma jammontawx per se ghal offiza jew offizi fuq il-persuna. Biex l-akkwist jew zamma kkontemplat fl-artikolu 208 tal-Kodici Kriminali jkun gie akkwistat jew inzamm ghall-wiehed mill-iskopijiet imsemmijin fl-istess artikolu, cjoe'ghal qligh (for gain) jew ghat-tqassim (for distribution) jew ghall-wiri f'post pubbliku jew f'postaccessibbli ghall-pubbliku (for display in a public place or in a place accessible to the public).L-artikolu 20 tal-Kodici Kriminali ma jirrikjedix li l-ghemil in kwistjoni jkun fih innifsu ghemil zieni (bhalma hu l-kaz taht l-artikolu 203 (1); hu bizzejjed li l-att ikun tali li joffendi s-sens tad-decenza. L-element intenzjonali f'dan ir-reat ikun sodisfatt jekk l-att offensiv tad-decenza jkunvolontarju, minghajr mhu mehtieg id-dolo specifiku. L-att li bih wiehed juri kotba jew stampi pornografici lil tfal taht l-eta' hu att li joffendi l-pudur jew il-morali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info