Reference: Volume 74 (1990), Part No. 5, Section 1, Page 649

Judgement Details


Date
31/07/1990
Court
OF CRIMINAL APPEAL (SUPERIOR)
Judiciary
HARDING HUGH, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs FRANCIS SIVE CIKKU ATTARD
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AMMISSIBILITA' TA' XHUD - ESPERJENZA PROFESSJONALI TIEGHU - ESPERT NOMINAT MILL-QORTI - STQARRIJIET TA' XHUD - TEKNIKA TA' IDENTIFIKAZZJONI TA' KADAVRU
Summary
Jinkombi fuq il-Qorti Kriminali li fl-istadju opportun tispjega lill-gurati mhux biss f'hiex jikkonsisti l-process ta' identifikazzjoni, izda ukoll li ghandhom id-dover li joqoghdu attenti li ma jattribwux lis-sistema in kwistjoni xi infallibilita' u li ghalhekk ikun perikoluz li jistriehu fuqu bissjekk ma jirrizultawx provi ohra dwar l-identita' tal-mejjet. Trattandosi ta' esperti f'diversi kampijiet ta' studju, dejjem kienet il-prattika li dak li jkun, l-ewwel u qabel kollox, jaghti dettaljidwar l-esperjenza professjonali tieghu biex il-gurati jitpoggew fil-posizzjoni li mhux biss ikollhom konferma li verament si tratta ta' bniedem espert, izda wkoll biex a bazi ta' l-informazzjoni relattiva, ikunu jistghu jaraw x'piz ghandhom jew m'ghandhomx jaghtuh. Bhala massima stqarrijiet ta' xhieda m'ghadhomx ikunu ammessi aprioristikament bhala prova peress li ma jisthgux jissostitwixxu x-xhieda viva voce tad-dikjaranti. Il-parti li ggib ix-xhud ma tistax tattakka l-kredibilita' tieghu biprova ohra tal-kondotta hazina tieghu, izda hija tista' tikkontradicin bi prova ohra, u tista' ukoll tipprova li f'okkazjonijiet ohra huwa kien ghamel dikjarazzjonijiet li ma jaqblux max-xhieda li jkun qieghed jaghti u dan purche' li jigu osservati l-modalitajiet imposti bl-artikolu 586 tal-Kap. 12. Meta xhud dikjarat ma jkunx identifikat bizzejjed u anqas ma tohrog car ir-relevanza tieghu, il-Qorti ta' l-Appell Kriminali ma tiddistrubax id-decizjoni tal-Qorti Kriminali li dak ix-xhud mhux ammissibbli.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info