Referenza: Volum 41A (1957), Parti Nru. 1, Taqsima 1, Paġna 1

Dettalji tas-Sentenza


Data
07/01/1957
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MONTANARO GAUCI A.J., CARUANA COLOMBO VICTOR J., FLORES JOSEPH
Partijiet
DOTTOR VINCENT TABONE ET NE. vs ONOR. DOMENICO MINTOFF, B.SC., A&CE, MA(OXON), NE. ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"FILES" DIPARTIMENTALI - "MEDICAL BOARD" - "MEDICAL OFFICERS' UNION" - ART. 92A. TAL-KAP. 51. - AZZJONI - DOKUMENTI - INKJESTA GOVERNATTIVA - INTERESS - PROVI
Fil-Qosor
Huwa ormaj principju maghruf illi, biex wiehed jistitwixxi azzjoni, hemm bzonn li jkollu nteress. Udan l-interess, biex ikun skond il-ligi, jehtieg li jkun, fost hwejjeg ohra, dirett u personali. Ghalhekk mhux bizzejjed li jkun hemm interess generiku, bhal ta' min jagixxi biex il-ligi tkun osservata. Ghalhekk ukoll mhux bizzejjed l-interess fi klassi professjonali jew assocjazzjoni ta' persuni, biex il-professjonista jew assocjat ikun jista' legalment jagixxi quddiem it-tribunali. Huwa maghruf ukoll illi l-interess ghandu jkun attwali, jigifieri li jkun jezisti fil-mument li tigi istitwita l-azzjoni; u jrid ikun legittimu u konkret, u mhux bizzejjed li jkun eventwali jew astratt. B'applikazzjoni ta' dawn il-principji, gie ritenut illi l-"Medical Officers' Union", bhala tali, ma ghandhiex interess legali li tipproponi azzjoni biex tigi dikjarata illegali inkjesta maghmula mill-Gverndwar il-kondotta ta' tabib li hu membru ta' dik l-"Union"; ghax ma jittrattax minn lezjoni u difizata' dritt spettanti lil dik l-"Union" "ut sic". U lanqas jista' jinghad li l-"Union" qeghedha tirrapprezenta lit-tabib involut fl-inkjesta, meta dak it-tabib huwa attur huwa wkoll fl-istess kawza, jew huwa prezenti f'dawn il-Gzejjer. Ghalhekk jonqos ukoll fl-"Union" l-attwalita' tal-interess. L-interess tal-"Union" f'azzjoni simili huwa biss teoriku; imma dan l-interess ma johloqx dak l-interess guridiku li jillegittima l-azzjoni, bhala li mhux bazat fuq dritt soggettiv li attwalment min jagixxi jkollu bzonn tat-tutela gudizzjarja tieghu. U xejn ma jiswa li l-kawza tista' tkun ta' vantagglill-klassi medika li l-"Union" tirrapprezenta u tiddefendi; ghax dan il-vantagg, wahdu, mhux bizzejjed biex jirradika l-interess skond il-ligi. Jekk ufficjal governattiv jigi msejjah biex jixhed f'kawza, hu jista' jixhed, u jista', jekk irid, ma jixhedx fuq informazzjonijiet li kellu minn dokumenti dipartimentali tal-Gvern; u jista' liberament jirrifjuta li jezibixxi dawk id-dokumenti. ghax il-ligi taghtieh dan id-dritt, u ma hemm ebda vjolazzjoni tal-ligi procedurali billi hu jsemmi l-filzidipartimentali minghajr ma jezibihom. X'tiswa u ma tiswiex dik id-depozizzjoni tieghu, mbghad, ghall-konvinciment tal-gudikant, hij kwistjoni ta' kredibbilita'; u xejn izjed. Kwantu ghall-azzjoni,in kwantu proposta mit-tabib involut fl-inkjesta ordnata mill-Gvern, hu veru li l-Ligi Sanitarja taghti lill-Board Mediku l-awtorita' li jistharreg in-nuqqasijiet allegati li saru minn membri tal-professjoni medika, u tfisser il-procedura li fuqha titmexxa l-istharriga, kif ukoll il-pieni dixxiplinari li dak il-Board jista' japplika, jekk ikun il-kaz; izda dan ma jfissirx illi l-Pulizija ma tistaxtaghmel investigazzjoni ghal xi skop legittimu iehor, jew li l-Gvern ma jistax per mezz ta' inkjesta jaccerta ruhu minn xi fatti ta' interess publiku ghall-amministrazzjoni, biex jirregola ruhu fuq kif ghandu jimxi rigward taghhom u rigward l-impjegati tieghu. Din il-fakolta' tal-Gvern ma gietx minsusa mill-emenda li saret fil-Ligi Sanitarja, hlief ghall-finijiet tat-tehid tal-mizuri fuq imsemmijin, li huma certament mizuri dixxiplinari tal-professjoni. L-ezkluziva kompetenza tal-Board tat-Tobba giet attribwita biss ghall-iskop imsemmi fil-Ligi Sanitarja, u xejn izjed, mentri l-Gvern jista'jkollu nteress jinvestiga l-fatti ghal skopijiet ohra legittimi; u l-Pulizija tista', anzi ghandhad-dmir, li tinvestiga sewwa l-fatti meta dawn jinteressaw ukoll il-Kodici Kriminali. Din l-investigazzjoni certament ma tiswiex ghall-finijiet tal-Ligi Sanitarja; izda b'daqshekk mhix illegali, ghaxebda ligi ma tivvjetaha, lanqas indirettament, specjalment meta tirrigwarda l-kondotta tal-impjegatipublici.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni