Reference: Volume 40C (1956), Part No. 2, Section 3, Page 726

Judgement Details


Date
02/02/1956
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
HELEN GALEA vs CARMELO GALEA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ALIMENTI - TRANSAZZJONI
Summary
Biex ikun hemm transazzjoni, iridu jirrikorru diversi rekwiziti, u cjoe' l-kapacita' tal-partijiet,il-kunsens taghhom, l-oggett u l-kawza. Trattandosi ta' alimenti kanonizzati b'sentenza, u ta' domanda sussegwenti li ssir ghall-awment taghhom minhabba kambjament ta' cirkustanzi u li mbghad tigi transatta, l-element tar-"res dubia" jirrikorri wkoll l-element tal-oggett, billi, biex saret it-transazzjoni, il-partijiet ikunu ghamlu koncessjonijiet lil xulxin. Il-kwistjoni jekk alimenti stabbiliti bis-sahha ta' transazzjoni jistghux jissubixxu varjazzjoni jekk ikun hemm kambjament ta' cirkustanzi, giet varjament rizoluta fid-dottrina u fil-gurisprudenza; imma t-transazzjoni hija kuntratt sinallagmatiku perfett, u tista' tithassar biss ghall-kawzi stabbiliti ghall-impunjazzjoni tal-kuntratti, eccettwat il-kaz ta' zball ta' ligi. U ghalhekk it-transazzjoni, sija pure dwar alimenti futuri,ghandha bhal kuntratti ohra sahha ta' ligi ghal dawk li jkunu stipulawha, u ma tistax tithassar hlief bil-kunsens taghhom, jew ghal ragunijiet maghrufa mill-ligi; u d-domanda biex jigu awmentati alimenti stabbiliti bi transazzjoni mhix attendibbli. U xejn ma jiswa li t-transazzjoni saret bejn persuni li skond il-ligi huma tenuti lejn xulxin ghall-alimenti; ghax b'dik it-transazzjoni dak l-obligusar kontrattwali, u ma jistax jithassar jew jitbidel hlief bil-volonta' tal-kontraenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info