Reference: Volume 79 (1995), Part No. 1, Section 1, Page 232

Judgement Details


Date
14/07/1995
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
ARRIGO NOEL V., AGIUS CARMEL A., MIFSUD BONNICI GIUSEPPE
Parties
JOSEPH AZZOPARDI vs KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ATT TAT-TWELID - DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - PRIVACY - PRIVATEZZA - REGISTRU PUBBLIKU - TRANSESSWALI
Summary
Sentenza dwar rikuza ta' l-Imhallfin f'kawza ta' ritrattazzjoni. Ir-ritrattazzjoni kienet bazata fuq applikazzjoni hazina tal-ligi. L-imhallfin sedenti accettaw ir-ritrattazzjoni billi l-bazi ghal dik ir-ritrattazzjoni ma kienitx wahda frivola jew leggera. Il-Qorti rritjenit li: "Huwa evidenti illi biex din id-deroga (ghall-artikolu 814 Kap. 12) jkollha effett, il-Qorti, kemm fil-kaz ta' rikuzakif ukoll fil-kaz ta' astensjoni, trid tkun sodisfatta li almenu prima facie, it-talba ta' ritrattazzjoni tkun verament a bazi tas-subinciz (e) ta' l-artikolu 811 Kap. 12. Jigifieri minn ezami ragonevoli imma mhux approfondit tal-kawzali, kif espressa fil-petizzjoni, dik il-bazi tirrizulta, li mhix frivola, leggera, jekk mhix addirittura, apparenti jew formali, biss. Jekk tkun hekk, ma tistax tigi milqugha minghajr ma ggib hsara u konfuzjoni deprekabbli fis-sistema organizzattiva ta' dawn il-Qrati u flok ma sservi biex tigi amministrata l-gustizzja, tkun pretest biex min ikun sokkombenti fl-ewwel gudizzju, mhux biss jerga' jiftah kawza definita, imma, ukoll, li jiftahha quddiem tlett imhallfin differenti".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info