Reference: Volume 80 (1996), Part No. 2, Section 1, Page 811

Judgement Details


Date
02/07/1996
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, FILLETTI JOSEPH A., MANCHE` ALBERT
Parties
KUMMISSARJU TA' L-ARTIJIET vs GIUSEPPINA CAMILLERI, CARMELA MATTISON, RITA FARRUGIA, GAETANA AQUILINA, SIBERIA CUTAJAR, FRANCES VELLA U VINCENT CAMILLERI U B'DIGRIET TAT-22 TA' FRAR, 1988 STANTE L-MEWT TA' GIUSEPPINA CAMILLERI, L-ATTI GEW TRASFUZI F'ISEM VINCENT CAMILLERI U B'DIGRIET TA' L-21 TA' APRIL, 1992 L-ATTI TAL-KAWZA GEW TRASFUZI FIL-PERSUNI TA' MICHAEL FARRUGIA U LILIAN CALIGARI MINFLOK RITA FARRUGIA LI MIETET FIL-MORI TAL-KAWZA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLI 25, 26 U 27 TA' L-APPLIKABILITA' TAL-KODICI TA' PROCEDURA CIVILI - KAP. 88 TAL-LIGIJIET TA' MALTA - ORDINANZA DWAR L-AKKWIST TA' ARTIJIET GHAL SKOPIJIET PUBBLICI - VIZZJU TA' PROCEDURA
Summary
Appell minn sentenza tal-Bord ta' l-Arbitragg ta' l-Artijiet. Gie kkontestat l-"Avviz ghall Ftehim"u l-kontestazzjoni principali ta' l-appellanti kienet illi l-art de quo kienet barriera avvjata u moghnija b'materja prima ta' kwalita' superjuri. Irrizulta illi r-rapport tal-Periti Assessuri quddiem il-Bord gie inserit meta l-kawza kienet differita ghas-sentenza u anqas ma jirrizulta li dan ir-rapport gie pprezentat fir-Registru u minn hemm imqieghed fl-Atti tal-kawza bil-konsegwenza li l-ewwel darba li l-appellanti kellhom l-opportunita' li jkunu jafu li s-sottomissjonijiet taghhom, in konnessjoni mal-barriera, kienet fis-sentenza finali. Il-posizzjoni jekk tqum quddiem il-Bord, kwistjoni li mhijiex inkluza taht l-artikolu 26 ta' l-Ordinanza, hija illi l-Bord ghandu japplika l-artikolu26 u jirriserva li dik il-kwistjoni tigi deciza mill-Prim' Awla tal-Qorti Civili u li ghandu jistabbilixxi zmien ghall-parti li tqajjem dik il-kwistjoni li fiha tressaq citazzjoni. Saret referenza ghad-dispost ta' l-artikolu 25(2)(e) tal-Kap. 88 fejn l-atti kollha kellhom jigu pprezentati, mahrugin u nnotifikati skond id-disposizzjonijiet tal-Kodici ta' Procedura Civili. Il-Qorti ta' l-Appell,ghalhekk, annullat is-sentenza tal-Bord u rrimettiet l-atti lura ghal decizjoni u dderigiet il-Bordli, jekk jidhirlu, ghandu japplika d-disposittiv fuq imsemmi ta' l-artikolu 26 tal-Kap. 88.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info