Reference: Volume 45A (1961), Part No. 1, Section 1, Page 115

Judgement Details


Date
21/04/1961
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
PERIT ARKITETT SALVINO MANGION, B.SC., B.E. & A., A. & C.E., O.B.E., NE vs NOBBLI NORAH ELMA MARY CHESNEY SCEBERRAS D'AMICO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"ALTERNATIVE ACCOMMODATION" - "OWNER U "OCCUPIER" - ART. 2 TAL-KAP. 136 - ESPROPRJAZZJONI - LOKAZZJONI
Summary
Skond il-Ligi dwar l-Esproprjazzjoni ta` Artijiet ghal Skopijiet Publici, fi zmien erbatax il-gurnata mill-jum tal-publikazzjoni fil-Gazzetta tal-Gvern tad-Dikjarazzjoni tal-Gvernatur li l-art fiha ndikata hija rikjesta ghal skop publiku, is-sid tal-art jew min jokkupaha, jekk ikun hemm, ghandhom jaghtu f'idejn l-Awtorita` kompetenti l-pussess taghha; izda jekk l-art li l-pussess taghha jkun hekkmehtieg tkun dar fil-fatt okkupata bhala dar, min jokkupaha ma jkunx jehtieglu li jitlaq il-pussesstaghha qabel ma jghaddu erbatax il-gurnata mil-gurnata li fiha l-Awtorita` kompetenti tkun offriet bil-miktub lill-imsemmi okkupant fejn joqghod band'ohra, li ragjonevolment ikun bizzejjed ghan-nies li joqghodu f'dik id-dar. Il-ligi tiddistingwi espressament bejn l-"owner' u l-"occupier". Il-provvediment tal-"alternative accomodation" hu mahsub fl-interess esklusiv tal-"occupier", biex ma jsibxruhu bla dar; huwa hu li, meta hi mehtiega l-offerta ta` dar ohra, jista` jkun intitolat li ma jikkonsenjax il-pussess bis-sahha tal-obligu separatment impost lilu, sakemm dik l-offerta ma tkunx saret. Izda f'dan, is-sid ma ghandu x'jaqsam xejn. Hu la ghandu ebda dritt, la ebda nteress legittimu,u lanqas ebda "locus standi", meta ma hux jokkupa l-post, rigward l-"alternative accomodation". Konsegwentement, is-sid tal-art esproprjata li ma jkunx jokkupaha huwa stess, u li tkun mikrija lil hadd iehor, hu obligat li jaghti f'idejn l-Awtorita` kompetenti l-pusses tal-art fi zmien erbatax il-gurnata mill-publikazzjoni tad-Dikajrazzjoni tal-Gvernatur; u d-dritt li jirrezisti l-effetti tad-Dikjarazzjoni qabel ma tigi offerta l-"alternative accomodation" jispetta talvolta lill-inkwilin biss.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info