Reference: Volume 45A (1961), Part No. 1, Section 1, Page 68

Judgement Details


Date
07/04/1961
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
FRANCIS FARRUGIA vs NAZZARENO GRECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 31 TAL-KAP. 109. - ART. 814(E) TAL-KAP. 15 - BORD TAL-KERA - LOKAZZJONI - PROCEDURA - RITRATTAZZJONI
Summary
Sentenza tal-Bord tal-Kera li mhix appellabbli hija suggetta ghar-ritrattazzjoni, jekk jirrikorri xiwiehed mill-motivi kontemplati mill-ligi. Quddiem il-Bord tal-Kera, talba ghar-ritrattazzjoni ta'kawza minnu deciza ghandha ssir b'libell, meta t-talba hi bazata mhux fuq id-dispozizzjonijiet tal-Ligi tal-Kera, izda fuq dawk tal-Kodici Civili; l-appell, mbghad, mid-decizjoni tal-Bord dwar it-talba ghar-ritrattazzjoni ghandu jsir b'rikors, u mhux bil-procedura tan-nota u petizzjoni. L-inkwilinli jkun irid jaccetta t-talba tas-sid ghall-awment tal-kera jista' jaccetta dak l-awment meta ssir it-trattazzjoni tal-kawza; jekk hu ma jikkontestax dik it-talba, il-Bord ghandu, fil-gurnata tas-smiegh tal-kawza, jilqa' t-talba. ... Izda dan jghodd ghal meta t-talba tkun ghal awment determinat fir-rikors; u kwindi, jekk id-domanda tkun ghad-determinazzjoni tal-kera xieraq, il-Bord ghandu jordna l-ispezzjoni tal-fond mill-membri teknici, avvolja l-intimat ma jkunx ikkontesta t-talba, u jiddecidiskond ir-relazzjoni taghhom. B'mod illi, jekk is-sid fir-rikors juri li l-fond haqqu certu kera, imma mbghad jitlob l-awment li hu xieraq skond il-ligi, il-Bord ma jistghax, fil-kontumacja tal-inkwilin, jakkorda dak l-awment li s-sid espona li haqqu, imma ghandu jakkorda l-awment li jigi stabbilitmill-membri teknici wara li jkunu spezzjonaw il-fond. Diversament, is-sentenza tal-Bord tkun tivvjola d-dispozizzjonijiet tal-ligi, u l-kawza hija suggetta ghar-ritrattazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info