Reference: Volume 43A (1959), Part No. 1, Section 1, Page 66

Judgement Details


Date
23/01/1959
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
GEORGE PORTELLI vs NICOLA GALEA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 2253(A) U 2261(F) TAL-KODICI CIVILI - DISKREZZJONI TAL-QORTI - LIKWIDAZZJONI - PRESKRIZZJONI - SERVIGI
Summary
Il-preskrizzjoni ta' tmientax il-xahar li tolqot l-azzjonijiet tal-hajjata, skrapan, mastrudaxxi, bennejja, argentieri, haddieda, arluggara, u ta' persuni ohra li jahdmu sengha jew arti mekkanika, ghall-prezz tal-opra jew tax-xoghol taghhom, jew tal-materjal li jfornu, ma hix applikabbli ghall-azzjoni li biha jintalbu l-likwidazzjoni u l-hlas ta' servigi. Ghax talba simili ma hix ghall-hlas tal-prezz konvenut ghal xi bicca xoghol determinata li min jitlob dan il-hlas ikun ikkuntratta li ghandujaghmel mal-persuna li ghandha taghmel dak il-hlas, izda ghall-kumpens likwiwdabbli, mill-Qorti, ghal servigi u prestazzjonijiet varji rezi f'okkazjonijiet divers: matul certu perijodu; u gie dejjem ritenut li l-preskrizzjoni applikabbli ghal din l-azzjoni hija dik ta' hames snin. Dwar ix-xorta tas-servigi rezi, dwar il-"quantum" dovut ghal dawn is-servigi, u dwar il-mizura li fiha dak il-kumpensghandu jitqies kompensat ma' dak li min ircieva s-servigi jkun ta lil min irrendihomlu, meta l-Ewwel Qorti, fic-cirkustanzi tal-kaz, kellha bil-fors tuza l-arbitriju taghha "boni viri", il-Qorti tal-Appell, skond prattika kostanti, ma tiddisturbax dik id-diskrezzjoni, jekk mhux meta tkun manifestament zbaljata, jew ghal ragunijiet gravi. Jekk ma tirrikorrix xi wahda minn dawn ir-ragunijiet, id-diskrezzjoni uzata mill-Ewwel Qorti tibqa' inalterata, jekk is-sentenza kontenenti dik id-diskrezzjoni tigi appellata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info