Reference: Volume 80 (1996), Part No. 2, Section 1, Page 416

Judgement Details


Date
21/02/1996
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
ALFRED FALZON SANT MANDUCA NOE vs ALBERT MIZZI ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPLIKAZZJONI TA' LIGIJIET - REGISTRAZZJONI - TRADE MARK - VJOLAZZJONI
Summary
Il-fatt ta' registrazzjoni ta' trade mark mhuwiex fih innifsu l-krejazzjoni tad-dritt ta' proprjeta'imma konferma ta' dan id-dritt. Ir-registrazzjoni pero' fiha nnifisha qieghda tirrikonoxxi stat ta' fatt u ta' dritt u dan l-istat qieghed jinghata certa protezzjoni. Galadarba r-registrazzjoni matikkrejax id-dritt innifsu imma huwa rikonoxximent ta' dritt ga ezistenti huwa logiku li mhux id-dritt innifsu imma d-dritt ta' protezzjoni naxxenti mir-registrazzjoni li jintilef jekk minghajr ragunivalida u wara certu zmien ma jintuzax. Biex dan isir irid ikun hemm citazzjoni ad hoc maghmula minn xi persuna interessata li tista' tkun ukoll il-Kontollur tal-Proprjeta' Industrijali. Dan it-telfzgur illi ma jistax isehh permezz ta' eccezzjoni f'kawza fejn proprju l-proprjetarju qieghed jagixxi biex jipprotegi r-registrazzjonijiet tieghu. Huwa essenzjali li biex il-ligijiet iservu l-iskop lighalihom gew promulgati l-applikazzjoni taghhom trid issir fid-dinja prattika u fis-socjeta' lokaliu mhux in abstracto. Dan huwa principju li forsi ghandu aktar importanza fl-isfera kummercjali. Tant hu hekk li l-Kodici Kummercjali jaghti certu importanza lill-uzu tas-suq.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info