Reference: Volume 80 (1996), Part No. 2, Section 1, Page 530

Judgement Details


Date
26/03/1996
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
FRANCIS BUGELLI vs JOSEPHINE BORG GA` BUGELLI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ADULTERJU - DEKADENZA - KUNTRATT - SEPARAZZJONI PERSONALI
Summary
L-attur qieghed jitlob id-dekadenza mid-dritt ta` l-alimenti fissat favur martu f'kuntratt ta` separazzjoni personali. Qed jitlob ukoll rifuzjoni ta` ammont ta` alimenti mhallsa, ghar-raguni allegataminnu li l-konvenuta kkommettiet adulterju wara li sar l-imsemmi kuntratt. Izda l-Qorti tissottolinea li l-kosegwenzi li jissemmew fl-artikolu 48 u 52 tal-Kodici Civili huma proprjament applikabblif'kawza fejn ikun hemm talba ad hoc sabiex tkun ippronunzjata l-firda bejn il-konjugi. Din ir-regola tohrog mil-lokuzzjoni cara tal-ligi stess kif ukoll mill-insenjament kontenut fid-dottrina u fil-gurisprudenza tat-tribunal taghna. Gie bosta drabi affermat li l-istess regola tapplika bl-istess qawwa meta diga` jkun hemm sentenza ta` separazzjoni personali bejn il-konjugi, u meta d-dekadenza mid-dritt ghall-alimenti tkun qieghda tintalab fuq fatti godda li graw wara dik is-sentenza. F'din il-kawza ma hemm ebda talba ghad-dikjarazzjoni ta` separazzjoni personali fuq il-motiv sopravvent ta` l-adulterju tal-konvenuta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info