Reference: Volume 77 (1993), Part No. 2, Section 1, Page 258

Judgement Details


Date
16/03/1993
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A., DEPASQUALE ANTON
Parties
EMANUEL GATT ET vs FRANCIS GRIMA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL "AB OMISSA DECISIONE" - ECCEZZJONI ULTERJURI TA' PRESKRIZZJONI - NUQQAS TA' DECIZJONI DWARHA
Summary
Minn ezami ta' l-eccezzjoni ulterjuri ta' preskrizzjoni jidher car li din kellha tigi deciza qabel l-eccezzjonijiet l-ohra tal-konvenuti u dan billi jekk din tigi milqugha, il-Qorti ma kienx ikollha ghalfejn tidhol biex tezamina l-eccezzjonijiet l-ohra li jirrigwardaw il-mertu. Fil-fatt l-ewwel Qorti fis-sentenza taghha injorat din l-eccezzjoni kompletament daqs li kieku qatt ma nghatat. B'hekkgie li issa hemm sentenza deciziva fuq il-mertu waqt li l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni baqghet fl-arja. Fir-risposta taghhom ghall-appell tal-konvenuti l-atturi qeghdin jissottomettu li dan semmai jikkostitwixxi "ab omissa decisione" u minn dan ma hemmx appell u minhabba dak li hemm provvist fl-artikolu 235 tal-Kap. 12. Minn ezami ta' dan l-artikolu jidher car li l-istess mhux qieghed intiz biexjinkludi l-kwistjoni prezenti. F'dan il-kaz it-talbiet kollha ta' l-atturi gew ikkunsidrati u decizi u fil-fatt milqugha mill-ewwel Qorti. L-artikolu fuq imsemmi jidher li qieghed jirreferi ghall-kaz fejn xi wahda mit-talbiet fic-citazzjoni ma tkunx fil-fatt giet deciza mill-ewwel Qorti. L-agirta' l-ewwel Qorti jammonta ghal nuqqas da parti taghha li tikkunsidra d-difiza tal-konvenuti, difizali kieku giet milqugha kienet iggib maghha bhala konsegwenza cahda tat-talbiet attrici. Dan l-agirta' l-ewwel Qorti jmur kontra l-principju tal-ligi naturali "audi alteram partem" u ghalhekk jimporta nullita' tas-sentenza appellata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info