Reference: Volume 77 (1993), Part No. 1, Section 1, Page 27

Judgement Details


Date
21/01/1993
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
VINCENT VELLA ET NOE vs KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARREST ILLEGALI - DAR - DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - IMGHAX - KOSTITUZZJONI - KUMPENS - LIBERTA' TAL-PERSUNA - SUSPETT RAGONEVOLI - TFITTXIJA ILLEGALI
Summary
Kawza dwar vjolazzjoni tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Ir-rikorrent allega li kien gie arrestat illegalment u li kienet saret tfittxija illegali fuq ordni tal-Kummissarju tal-Pulizija. Fil-kors tal-kawza ir-rikorrent miet u l-gudizzju gie trasfuz fil-persuna ta' l-eredi tieghu. Il-Prim'Awla tal-Qorti Civili sabet favur ir-rikorrent u llikwidat kumpens bl-imghax mid-data tal-vjolazzjoni. Il-Qorti Kostituzzjonali rriformat biss fis-sens li l-imghax kellu jiddekorri mid-data tas-sentenza u ghall-kumplamnet ikkonfermat. Is-semplici fatt li l-Kodici Kriminali kien salvat bl-artikolu 47(7) tal-Kostituzzjoni ma jwassalx biex isalva l-agir ta' l-intimat meta dak l-agir mhux skond il-Kodici. Inoltre l-Qorti osservat li l-mewt tar-rikorrent f'azzjoni simili ma kienx iwassal ghat-telfien ta' l-azzjoni, billi d-dritt ghar-rimedju, konsistenti fil-kumpens ghall-vjolazzjoni sofferta, jghaddi f'idejn l-eredi. Tali rimedju, trattandosi ta' vjolazzjoni passata jikkonsisti f'kundanna ghall-hlas ta' kumpens f'forma pekunjarja. Dwar il-perkwisizzjoni l-Qorti rriteniet li kien obbligu ta' l-ufficjali li jordna tfittxija li jinforma lill-persuna inkwizita dwar il-perkwisizzjoni li jkunser jaghmel. Dwar l-arrest dan kien illegali billi ma kienx hemm suspett ragonevoli li kien jiggustifika tali pass.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info