Reference: Volume 46A (1962), Part No. 1, Section 1, Page 65

Judgement Details


Date
09/02/1962
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
MARIA DEBONO vs PHILIP DEBONO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ABBANDUN - ART. 48 U 4(2) TAL-KODICI CIVILI - RIPARAZZJONI PERSONALI
Summary
Il-ligi tirrikonoxxi bhala wahda mill-kawzi li jiggustifikaw domanda ghas-separazzjoni personali l-abbandun minghajr gusta kawza. Imma l-ligi trid ukoll illi l-mara mizzewga ghandha tmur ma' zewgha kull fejn dan jidhirlu li ghandu jaghmel daru; u jekk il-mara tirrifjuta bla raguni tajba li ssegwiehfejn hu jiffissa r-residenza tieghu. Tista' hi stess tirrendi ruhha hatja ta' abbandun. Kwindi, jekk ir-ragel jallontana ruhu minn Malta u jistabbilixxi r-residenza tieghu f'pajjiz iehor, u dan jaghmlu mhux bil-propozitu li jittermina il-"consortium omnis vitae" ma' martu, u mhux bil-hsieb li jabbandunaha, anzi, wara li jistabbilixxi ruhu fil-pajjiz il-gdid, jitlobha li tmur mieghu f'dak il-pajjiz fir-residenza gdida tieghu, hu ma jirrendix ruhu hati ta' abbandun lejn martu. U lanqas ma jirrendi ruhu hati ta' abbandun jekk il-mara, wara li jkun baghat ghaliha, tkun irrifjutat li ssegwieh fil-pajjiz il-gdid u allura huwa ma jibghatilhiex aktar flus ghall-manteniment taghha u wkoll ma jiktbilhiex. F'cirkustanzi bhal dawn ma jirrizultax li kien hemm da parti tar-ragel abbandun fis-sens legali; u kwindi l-azzjoni tal-mara ghas-separazzjoni personali taghha minnu, bazata fuq il-motiv tal-abbandun, ma tidherx fondata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info