Reference: Volume 38E (1955), Part No. 1, Section 1, Page 16

Judgement Details


Date
10/01/1955
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
CARMELO SULTANA vs PETRONILLA BUGEJA NE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1277(1) (A) TAL-KODICI CIVILI - NULLITA' - PROMESSA TA` TRASFERIMENT TA` STABILI - RATIFIKA
Summary
Il-ftehim li jkun fih weghda ta` trasferiment tal-proprjeta` ta` beni immobili, taht kull titolu lijkun, huwa null jekk ma jkunx sar b'att pubbliku jew bi skrittura privata. L-att pubbliku u l-iskrittura privata huma ezatti mill-ligi mhux "ad probationem tantum", imma "ad solemnitatem"; u n-nuqqastaghhom, jew ta` xi wiehed minnhom, jipproduci n-nullita` assoluta tan-negozju guridiku li ghalih dik is-solennita` hija mehtiega. B'mod li l-obligazzjoni involuta f'dak il-ftehim ma tistax tigi, lakonfermata, u lanqas ratifikata; u fuq dak il-ftehim ma tistax tintalab ebda ezekuzzjoni. Ftehim simili jibqa` null, u mhux suxxettibili ta` effetti guridici, anki jekk ikun avvolorat mill-fatt li l-fond pretiz li ghandu jigi trasferit b'ezekuzzjoni ta` dak il-ftehim, ikun jinsab materjalment u effettivament ghand min jippretendi li dak il-fond jigi lilu trasferit. Ghax ftehim simili ma ghanduxjigi konfuz mal-kaz ta` min ikun akkwista fond b'inkariku u fl-interess ta` haddiehor; billi fi ftehim simili minn jakkwista l-fond ikun akkwistah f'ismu; ghalkemm bi ftehim li wara ghandu jittrasferieh lil haddiehor.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info