Reference: Volume 48C (1964), Part No. 2, Section , Page 816

Judgement Details


Date
08/02/1964
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI EDWARDO
Parties
FRANCESCO ABELA vs FRANK GERA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
INDIVISIBILITA` U SOLIDARJETA` TAC-CENS - RESTITUTIO IN INTEGRUM
Summary
Sakemm il-koenfitewsi tal-istess fond enfitwetiku ma jigux mill-padrun dirett liberati mill-indivisibilta` u solidarjeta` tal-kanone, u ma jigux minnu separatament rikonoxxuti, l-obbligazzjoni taghhomghall-pagamenti tac-cens hija indivissibbli u solidali. Inoltre minhabba l-element tas-solidarjeta` l-enfitewta`, f'kawza ta` devoluzzjoni, mhux ammess jitlob il-kjamata fil-kawza tas-subenfitewta morus, salf favur tieghu kwalunkwe dritt ta` regress kontra l-koobbligati. Din is-solidarjeta` taghti d-dritt lil kull kreditur li jaghzel lil min irid mid-debituri solidali biex jdur fuqu ghall-hlas.Il-figura guridika tar-"restitiutio in integrum" mhix espressament kontemplata mill-ligi taghna ugiet dejjem konsidrata bhala dak l-att li permezz tieghu, ghall-motivi ta` ekwita` u in forza ta` kawza legittima jigi rizolut kuntratt li jkun strettament validu skond il-ligi, izda jkun ta` hsara lit-terza persuna li kienet tkun generalment minuri. Hu pacifiku fil-gurisprudenza taghna sa mis-seklu li ghadda li biex tigi akkordata ir-restituzzjoni " in intero" irid ikun hemm giusta kawza. F'kazta` maggorenni ir-"restitutio" ma tinghatax jekk min jitlobha ma jipprovax li min gie ingannat u d-drittijiet tieghu lesi. Din il-lezjoni trid tkun tikkonsisti f'dannu reali u posittiv. Dan il-beneficcju ma jistax jigi invokat minn min b'fatt tieghu propju ikun iddedikada minn xi dritt. Fl-ahharnett ukoll il-Qorti tafferma il-principju li r-rimedju ekwitattiv tal-azzjoni tar-"Restitutio in Integrum" ma jigix koncess lin-negligenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info