Reference: Volume 75 (1991), Part No. 2, Section 2, Page 546

Judgement Details


Date
11/03/1991
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
EDGAR CAUSON NOE vs ABDELSALAM A. SHEIBANI NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
INKOMPATIBILITA' O MENO BEJN L-ECCEZZJONI TAL-PRESKRIZZJONI U DIK LI X-XOGHOL MA SARX SKOND IL-KUNTRATT - KUNTRATT TA' APPALT - PRESKRIZZJONI TA' HAMES SNIN - PRESKRIZZJONI TA' SENTEJN - PROVI DWAR IL-PRESKRIZZJONI
Summary
Il-kuntratt ma jbiddilx is-sostanza tieghu mill-fatt jekk giex redatt bil-miktub u b'mod pjuttost dettaljat u kompless. Biex tigi determinata liema hija l-preskrizzjoni applikabbli ghal azzjoni partikolari wiehed irid jezamina d-disposizzjonijiet partikolari tal-kuntratt li minnu titwieled l-azzjoni u fl-ewwel lok jistabbilixxi s-sustanza tar-relazzjoni guridika ezistenti bejn il-partijiet. Fil-kaz in dizamina l-attur qieghed jagixxi biex ikun kanonizzat kreditur tal-konvenut fis-somma msemmija fic-citazzjoni allegatament dovuta bhala bilanc tal-prezz ta' xoghlijiet ta' injam. Ma hemmx dubju li din l-azzjoni attrici hi prettament naxxenti u bazata fuq kuntratt ta' appalt li jinkwadra ruhu- ghal dik li hija preskrizzjoni - fl-art. 2149 tal-Kodici Civili. Stabbilit dan wiehed irid jezamina jekk hemmx inkompatibilita' bejn iz-zewg eccezzjonijiet moghtija mill-konvenut billi apparti l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni l-konvenut ta' eccezzjoni ohra cjoe' li subordinatament l-ammonti pretizi mis-socjeta' attrici m'humiex dovuti ghaliex ix-xoghol ma sarx skond il-kuntratti rispettivi. Il-Qorti jidhrilha li ma hemmx inkompatibilita' bejn iz-zewg eccezzjonijiet billi l-konvenut ta t-tienieccezzjoni wara li espressament iddikkjara li dik l-eccezzjoni kienet qeghda tinghata "indipendentement minn u subordinatament ghall-ewwel eccezzjoni", kliem li juri bic-car li l-konvenut qatt ma ried jirrinunzja ghall-eccezzjoni tal-preskrizzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info