Reference: Volume 71 (1987), Part No. 2, Section 3, Page 560

Judgement Details


Date
17/02/1987
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING HUGH
Parties
JOSEPH BUSUTTIL vs GIO MARIA FRENDO U B'DIGRIET TAS-27 TA' GUNJU, 1984, GIET KJAMATA FIL-KAWZA AGATHA FRENDO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ALTERAZZJONIJIET STRUTTURALI - LOKAZZJONI
Summary
L-attur fittex ghax-xoljiment tal-kirja ghalhekk ippretenda illi l-konvenuti kienu vvjolaw kondizzjoni tal-kirja. Skond l-art. 1564 tal-Kodici Civili ma jistax waqt il-kiri jaghmel tibdil fil-fond minghajr il-kunsens tas-sid. Din id-disposizzjoni tal-ligi giet kemm-il darba interpretata mill-gurisprudenza taghna fis-sens li l-inkwilin jista' avvolja ma jottjenix il-kunsens tas-sid jaghmel alterazzjonijiet purche' li (1) jkunu parjzali u mhux ta' importanza kbira (2) ma jbiddlux id-destinazzjoni tal-fond (3) u ma jippregudikawx id-drittijiet tal-proprjeta' specjalment ghal dak li drittijiet tal-proprjeta' specjalment ghal dak li jirrigwarda s-solidita' tal-fabbrika; (4) jistghu jigu rimessif'lokhom fit-tarf tal-lokazzjoni (5) ikunu necessarji u utili ghall-godiment tal-fond. Fid-dawl ta' dan u fin-nuqqas ta' divjet espress ta' alterazzjonijiet strutturali, il-Qorti ta' l-Appell ikkonfermat is-sentenza ta' l-ewwel Qorti fejn gew michuda t-talbiet attrici. Rassenja utili u interessanti tal-gurisprudenza u dottrina in materja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info