Referenza: Volum 72 (1988), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 82

Dettalji tas-Sentenza


Data
17/10/1988
Qorti
CONSTITUTIONAL
Ġudikatura
HARDING HUGH, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Partijiet
ANTONIO PACE vs MINISTRU TAD-DJAR U ARTIJIET ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - ORDNI TA` - PROPRJETA' - PROTEZZJONI TA' TRATTAMENT INUMAN JEW DEGRADANTI - PROTEZZJONI TAL-RAGONEVOLMENT GUSTIFIKABBILI F'SOCJETA' DEMOKRATIKA - REKWISIZZJONI - REKWIZITI TA' INTIMITA' TAD-DAR - SEGRETARJU TAD-DJAR
Fil-Qosor
Ir-rikorrent kellu proprjeta' li giet mehuda mill-pussess tieghu mis-Segretarju tad-Djar in forza ta' Ordni ta' Rekwisizzjoni. Ir-rikorrent allega li dan l-ordni kien ingust u infondat ghax il-proprjeta' in kwistjoni kienet mhux biss l-unika abitazzjoni tieghu imma anke mezz ta' ghajxien. Ghalhekkhuwa allega li gew ivvjolati fil-konfront tieghu l-artikolu 36, 38 u 32 tal-Kostituzzjoni u talab rimedju. Il-Prim' Awla tal-Qorti Civili cahdet it-talba tar-rikorrent; il-Qorti Kostituzzjoni laqghet l-appell, irrevokat l-ewwel sentenza, iddikjarat it-talba tar-rikorrent legalment sostenibbli u baghatet lura l-process lill-Prim' Awla ghall-kontinwazzjoni skond il-ligi. L-artikolu 36(1) tal-Kostituzzjoni li jipprojbixxi piena jew trattament inuman jew degradanti m'ghandux konnotazzjoni punittiva biss. Il-kliem "piena" u "trattament" ghandhom konnotazzjonijiet differenti. Biex ikun hemm trattament inuman jehtieg li jkun hemm: 1. 'severe suffering', 2. 'minimum level of suffering' li jiddependi mic-cirkostanzi ta' kull kaz, u 3. it-tbatija tkun sew mentali jew fizika. It-tkeccija ta' familja mill-unika dar taghha, liema dar di piu' tikkostitwixxi font ta' ghajxien ghaliha, bil-fors jammont ghal trattament inuman. Dwar protezzjoni ta' l-intimita' tad-dar tar-rikorrent gie sottomess mill-intimat li rekwisizzjoni mahruga in forza ta' l-Att II ta' l-1949 ma setghetx tikser il-Kostituzzjoni ghax kienet taqa' taht wahda mill-eccezzjonijiet ikkontemplati fl-artikolu 38, u cjoe' ligiet maghmula fl-interess pubbliku in forza tal-ligi. Il-Qorti pero' osservat li biex ma jkunx hemm ksur tal-Kostituzzjoni jehtieg li l-ordni mhux biss ikun sar fl-interess pubbliku in forza tal-ligi, imma anke li tali agir ikun gustifikabbli ragonevolment f'socjeta' demokratika. L-agir in kwistjoni, jekk l-allegazzjonijiet kontenuti fir-rikors jigu ppruvati, ma kienx wiehed gustifikabbli f'socjeta' demokratika.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni