Reference: Volume 80 (1996), Part No. 1, Section , Page 33

Judgement Details


Date
21/02/1996
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
CHARLES SPITERI ET NOE vs CHAIRMAN TA' L-AWTORITA' TA' L-IPPJANAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL MINN - AVVIZ TA' TWETTIQ - AWTORITA' TA' L-IPPJANAR - BORD TA' L-APPELL DWAR L-IPPJANAR - DECIZJONI TA' - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM - GURISDIZZJONI - INDIPENDENTI - LIGI - PROCEDURI KRIMINALI - PUNT TA' - SMIGH XIERAQ - TRIBUNAL IMPARZJALI
Summary
Ir-rikorrent kien gie nnotifikat b'avviz ta' twettiq dwar bini li kien sar qabel ma dahal in vigorel-Att dwar l-Ippjanar ta' l-1992. Ir-rikorrent kien ukoll ghaddej proceduri kriminali minhabba l-fatt ta' dan il-bini. Ir-rikorrent kien appella mill-avviz ta' twettiq imma l-Bord ta' l-Appell dwarl-Ippjanar kien iddecieda li ma kellux gurisdizzjoni. Ir-rikorrent allega li kienu ser jigu vvjolati d-drittijiet fondamentali tieghu ghal smigh xieraq quddiem Tribunal imparzjali u indipendenti jekkl-avviz ta' twettiq jigi esegwit qabel id-decizjoni tal-Qorti tal-magistrati u li l-poteri ta' l-Awtorita' kienu lezivi ta' l-istess dritt. Il-Prim' Awla tal-Qorti civili laqghet it-talba in kwantuordnat li ma jkunx hekk esekuzzjoni ta' l-avviz tat-twettiq qabel id-decizjoni tal-Qorti tal-Magistrati u cahdet it-talbiet l-ohra tar-rikorrent. Il-Qorti Kostituzzjonali kkonfermat. Il-Qorti Kostituzzjonali ddecidiet li l-avviz tat-twettiq kien soggett ghall-gurisdizzjoni tal-Bord ta' l-Appell dwar l-Ippjanar. Ghalhekk id-decizjoni tal-Bord li ma kellux gurisdizzjoni kienet skorretta u minn dik ir-rikorrent messu appella quddiem il-Qorti ta' l-Appell billi kien hemm punt ta' ligi involut. Ghalhekk kien il-kaz li l-Qorti tiddeklina li tezercita l-gurisdizzjoni taghha billi r-rikorrent kellu rimedju li ma avvaliex ruhu minnu. B'dan kollu dan ma kienx jimmilta mar-ragunament ta' l-ewwel Qorti li wasslitha biex tordna li l-avviz tat-twettiq ma jigix esegwit qabel id-decizjoni tal-Qorti tal-Magistrati. Ghalhekk dan l-ordni tal-Prim' Awla gie kkonfermat mill-Qorti Kostituzzjonali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info