Reference: Volume 80 (1996), Part No. 2, Section 2, Page 1204

Judgement Details


Date
30/06/1996
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
MARTIN FARRUGIA vs JOHN MIFSUD ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - APPELL MINN SENTENZA TAL-QORTI TA` L-APPELL - ARTIKOLU 227 U 20(3) TAL-KODICI TA` PROCEDURA CIVILI
Summary
Il-Qorti ta` l-Appell irriteniet illi l-attur ippropona azzjoni manifestament insostenibbli fil-ligi. Il-Kodici ta` Procedura Civili espressament jipprovdi illi "ma hemmx appell mis-sentenzi tal-Qorti ta` l-Apprell (artikolu 227). Sentenzi ghandhom ikunu l-ahhar kelma dwar -istat ta` dritt bejn il-kontendementi fuq il-meritu tal-kawza ghax ic-certezza tad-dritt tesigi illi sentenzi li jghaddu ingudikat ikunu accettati mill-kontendenti u jorbtuhom finalment - pro veritate habetur. L-uniku rimedju straordinarju li l-ligi ta` procedura tikkontempla ghar-revizjoni ta` sentenzi li ghaddew in gudikat huwa l-istatut ta` ritrazzjoni li jippermentti s-smigh mill-gdid tal-kawza f'kazijiet specifici. Jekk tali rimedju mhux accessibbli fic-cirkostanzi, ma jidher li hemm l-ebda mod kif is-sentenzali ghaddiet in gudikat tista` tigi impunjata taht il-ligi ordinarja. Tista` l-parti aggravata jkollha rimedji ohra ghal-lanjanza taghha li ma nghatatx smigh xieraq, salv dejjem id-dispost ta` l-artikolu 204 (3) tal-Kap. 12.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info