Reference: 529/2014

Judgement Details


Date
04/04/2016
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIXTI GIOVANNI
Parties
IL-PULIZIJA vs CAMILLERI BRIAN, OMMISIS, VELLA DOMINIC, VELLA PAUL J.
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:99912
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary

Dan il-kaz kien jirrigwarda n-natura tac-citazzjoni.Illi huwa l-artikolu 360(2) tal-Kodici Kriminali u mhux is-subartikolu (1) li jirregola c-citazzjoni, ossia l-ordni bil-miktub li biha titharrekpersuna imputata ta' reat. “Ic-citazzjoni ghandha ssemmi car il-persuna mharrka, u ghandu jkun fiha, fil-qosor, il-fatti tal-akkuza, bil-partikularitajiet ta' zmien u ta' lok li jkunu jinhtiegu jew li jkunu jistghu jinghataw.”. Kif kostantement deciz mill-Qrati taghna, dak li hu rikjest mill-prosekuzzjoni fit-tnedija tac-citazzjoni hu li tindika fiha l-fatti li dwarhom l-imputat hu mitlub jidherquddiem il-Qorti fid-data u hin indikati. Mhux mehtieg li l-imputazzjonijiet ikunu redatti fil-kliemtestwali tal-ligi u fic-cirkustanzi din l-eccezzjoni giet respinta. Infatti l-qorti irrimarkat li l-fatti naturalment riedu juru b'mod car ir-reat li tieghu il-persuna tkun imputata, igifieri b'mod li l-imputat ikun jaf ta' liema reat jew reati qed ikun akkuzat u ghal liema reat jew reati irid iwiegeb kif irrizulta f'dan il-kaz.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info