Reference: 2556/1997/1

Judgement Details


Date
10/01/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
ARRIGO NOEL V.
Parties
VELLA EDGAR ET vs GRECH DR JOSEPH RALPH
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
INGUSTIZZJA PROCEDURALI - INGUSTIZZJA SOSTANZJALI - RITRATTAZZJONI, QERQ
Summary
Hemm lok ghal ritrattazzjoni jekk is-sentenza tkun ittiehdet bil-qerq ta' wahda mill-partijiet bi hsara ta' l-ohra.

Il-gurisprudenza fir-rigward tal-kuncett ta' "qerq" f'dan il-kuntest hija pjuttost skarsa ghal dak li jirrigwarda l-kuncett ta' "qerq" li hija t-traduzzjoni fil-Lingwa Maltija tal-kelma "dolo" fit-test original bit-Taljan kemm fl-Edizzjoni originali tal-1854 kif ukoll fl-emendi sussegwenti li saru fl-1859 u fl-1886. Fit-test fil-Lingwa Ingliza ntuzat il-kelma "deceit" u ghalhekk ukoll "qerq" tfisser ukoll "ingann". Logikament l-ingann isir ghad-dannu tal-parti l-ohra izdahija l-Qorti li tigi ngannata.

Il-qerq jew il-frodi li ssemmi l-ligi jridu jkunu jirrizultawjew ikunu relatati mal-proceduri decizi bis-sentenza appellata u bihom inficjata. It-talba tar-ritrattand ma tistghax tirnexxi jekk huwa ma jallegax xi irregolarita' fil-proceduri da parti ta' l-attur fil-konfront tieghu li jammonta ghal qerq u li bhala konsegwenza tieghu s-sentenza kien gust li tigi mhassra.

Tabilhaqq ingustizzja procedurali ssib ir-rimedju taghha fil-procedura tar-ritrattazzjoni ghaliex kwistjonijiet procedurali huma oggettivi u normalment huma certi u ma jippermettux hafna dubbji. Mhux l-istess jista' jinghad meta l-ilment ikun fuq is-suppost ingustizzja dwar il-meritu. Hemmhekk l-element soggettiv jesigi prudenza hafna akbar.

Il-Qorti ma ghandhiex tigi ssoggettata li tezamina ghat-tieni darba meritu li hija tkun diga' ddecidiet, u dan huwa sew u necessarju ghal diversi ragunijiet anke ta' ordni pubbliku. Madanakollu, din l-istrettezza mhijiex mitluba meta il-motiv ta' ritrattazzjoni jkun ta' facili kostatazzjoni li ma jidholx direttament fuq is-sostanza tal-meritu li jkun gie deciz izda jinfluwenzah biss indirettament semplicement ghaliex proprju l-procedura sana u formali ma gietx segwita, b'ommissjoni jew b'kommissjoni, u minhabba f'hekk inholqot ingustizzja sostanzjali li facilment tista' tigi korretta u dana minghajr b'daqshekk ma jinholqu dawk l-inkonvenjenzi, proprju procedurali, fis-sistema gudizzjarja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info