Reference: 97/2013

Judgement Details


Date
09/07/2014
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MIZZI ANTONIO
Parties
IL-PULIZIJA vs FALZON NOEL
ECLI
ECLI:MT:AKI:2014:89003
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Dan il-kaz kien dwar appell mill-Avukat Generali. Il-gurisprudenza tal-Qorti tal-Appell Kriminali kient dejjem fis-sens li ma jistax isir appell mill-Avukat Generali meta s-sentenza li qed tigi appellata tkun bazata fuq apprezzament ta' fatti, korretti jew le. Fuq dan il-binarji hemm sentenza ta' din il-Qorti fl-ismijiet: Il-Pulizija v. Andre Carbonaro deciza fl-24 ta' Ottubru, 2002 (per l-Imhallef Joseph Galea Debono).

Illi fis-sentenza dejjem ta' din il-Qorti fl-ismijiet: Il-Pulizija v. Spiridione Aquilina et deciza fit-12 ta' Frar, 1999 (per l-Imhallef Vincent Degaetano) gie stabilit li d-dritt ghall-appell mill-Avukat Generali jitwieled meta l-ewwel Qorti tkun applikat jew interpretat hazin il-ligi:
"...ossia tkun ghamlet enuncjazzjoni zbaljata jew inkompleta ta' l-ipotesital-ligi liema enuncjazzjoni zbaljata jew inkkompleta stghet incidiet fuq il-fatt li l-imputat gieliberat. Din id-dispozizzjoni pero' ma taghtix dritt ta' appell lill-Avukat Generali meta l-ewwelQorti tkun illiberat minhabba apprezzament hazin, zbaljat jew inkomplet tal-fatti, hlief jekk ikunjirrizulta li tali apprezzament hazin tal-fatti ikun ir-rizultat ta' applikazzjoni jew interpretazzjoni zbaljata tal-ligi, b'mod ghalhekk li dak l-izball ikun essenzjalment zball ta' dritt u mhux zball ta' fatt." Stante lid an il-kaz kien jirrigwarda apprezzament ta' provi l-appell gie michud.

Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info