Reference: 273/1994/1

Judgement Details


Date
30/03/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
ZAMMIT SAVIOUR vs GALEA JOSEPH ET
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
ECCEZZJONIJIET, INKOMPETENZA RATIONAE MATERIAE - LOKAZZJONI, CESSJONI - LOKAZZJONI, RAPPORT BEJN IS-SID U S-SUB-INKWILIN - LOKAZZJONI, SULLOKAZZJONI - LOKAZZJONI, SULLOKAZZJONI TINTEMM AWTOMATIKAMENT FLIMKIEN MA` TMIEM IL-KIRJA PRINCIPALI - ZGUMBRAMENT, ECCEZZJONI TA` INKOMPETENZA RATIONAE MATERIAE - ZGUMBRAMENT, KUNCETT TA` BLA TITOLU - ZGUMBRAMENT, OKKUPAZZJONI BLA TITOLU
Summary
Jekk il-kirja ssir flimkien ma' l-avvjament, ossia ssir kirja ta' universitas rerum, allura dik il-kirja tkun regolata mill-Kodici Civili u kompetenti jkunu t-Tribunali ordinarji tal-pajjiz.

L-artikolu 1620 tal-Kodici Civili jipprovdi illi "is-sub-konduttur ma ghandu kontra sid il-kera ebda wiehed mill-jeddijiet li jmissu lill-kerrej". Mill-banda l-ohra l-artikolu 1621 jipprovdi illi "id-disposizzjonijiet ta' l-ahhar zewg artikoli qabel dan jghoddu wkoll meta s-setgha li l-kerrej jikri jew icedi l-kiri lil haddiehor, ma tkunx giet imnehhija jew tkun giet moghtija espressament. Izda dan kemm-il darba sid il-kera ma jkunx espressament heles lill-kerrej mill-obbligazzjonijiet tieghu jew ma jkunx espressament gharaf lis-sub-konduttur minflok lill-kerrej". Dan l-ahhar artikolu jipprospetta l-possibilita' illi jinholoq rapport dirett bejn is-sid u s-sub-konduttur.

Saru komunissimi l-kawzi li jimpostaw fuq il-kawzali "bla titolu" talbiet ghar-ripreza ta' pussess ta' fond jewghal zgumbrament. Pero', kif intqal f'diversi okkazzjonijiet - bla titolu - guridikament timporta okkupazzjoni ta' fond li sa mill-bidu nett ma kienetx konsentita. Okkupazzjoni li tkun saret minghajr kunsens, abbuzivament, bi vjolenza, b'arbitriju jew klandestinament, - liema illegalita' pperdurat sal-mument li tkun giet proposta l-kawza. "Bla titolu" ma tfissirx - bhala kawzali - xi kwalita'ta' titolu li seta' kien hemm, imma issa, wahda mill-partijiet tirritjeni li m'ghadux jissussisti, ughalhekk ikun hemm bzonn dikjarazzjoni gudizzjarja li t-titolu li kien hemm intilef, spicca, jew b'xi mod iehor m'ghadux validu, minhabba ragunijiet ta' zmien, morozita', non-osservanza tal-kondizzjonijiet tat-titolu u simili. Anki l-prekarju huwa titolu - artikoli 1839 - 1841, Kap 16 - proprjughaliex l-okkupazzjoni inizjali tkun legittima ghaliex bil-kunsens tas-sid. U meta dan jitterminat-titolu billi jirtira l-kunsens, xorta wahda dik is-sitwazzjoni ma tistax tigi deskritta bhala "blatitolu" - dejjem fil-perspettiva guridika li nholqot minhabba l-ligijiet specjali li, wara l-1919,inholqu biex biddlu sensibbilment ir-regoli tradizzjonali tal-kuntratti ta' lokazzjoni, komodat u ohrajn - li jolqtu l-uzu tal-fondi immobbiljari.

Dan l-insenjament pero', kellu jinqara fis-sens limitat li l-Qorti kellha tindaga u tistabilixxi l-ezistenza tat-titolu fil-konfront ta' l-atturli jkun ippropona il-kawza kontra l-konvenut li jkun qieghed jokkupa l-fond tieghu. Ma kienx allura bizzejjed ghall-konvenut illi jipprova illi hu kien qieghed jippossjedi l-fond bis-sahha tar-relazzjoni guridika legittima, kienet x'kienet li kellu ma xi hadd kien min kien. Kellu jipprova litali relazzjoni guridika legittima kienet tezisti bejnu u bejn l-attur. Prova din li l-konvenut proprio et nomine, appellanti f'dan il-kaz, ma kienux f'posizzjoni li jaghmlu.

Il-Qorti li tigililha kontestata n-nuqqas ta' kompetenza ghandha hi stess tinvestiga u tiddeciedi dwar din l-eccezzjoni fl-aspetti kollha taghha.

Il-Qorti bhala Qorti ta' kompetenza ordinarja ghandha kompetenza biex tiddeciedi kull materja ta' natura civili sakemm din ma tkunx giet vestita fi Tribunal Specjali b'legislazzjoni ad hoc. Il-Qorti Civili hi wkoll kompetenti allura biex tiggudika jekk materjataqax jew le fil-kompetenza tat-Tribunal b'gusidizzjoni specjali.

Mhux korrett li jinghad illi r-relazzjoni tas-sid hija dejjem u esklussivament ma' l-inkwilin, nonostante l-fatt li dan ikun irrikonoxxa sullokazzjoni da parti tal-inkwilin. Kull kaz ghandu l-fatti specie tieghu, u mhux eskluz, li jinholqu relazzjonijiet kontrattwali diretti bejn is-sid u s-subinkwilini, inkwantu tali relazzjonijiet ma jkunux jemanu mis-semplici rikonoxximent tas-sid tal-fatt tas-sullokazzjoni, imma wkollmill-fatt illi, bhala konsegwenza ta' tali sullokazzjoni, inholqu obbligi kontrattwali bejn is-subinkwilin u s-sid. Il-proposizzjoni illi s-sullokazzjoni, anke meta moghtija espressament bil-fakolta'li ssir fil-kuntratt ta' lokazzjoni ma tohloq ebda relazzjoni bejn sid il-kera u s-sub-konduttur ubl-ebda mod ma taffettwa l-kondizzjonijiet tal-lokazzjoni bejn is-sid u l-kerrej, ma hijiex wahda assiomatika u ma hijiex guridikament eskluza s-sitwazzjoni fejn ir-rikonoxximent mis-sid tas-subinkwilin ikun akkumpanjat minn relazzjoni kontrattwali bejniethom li taffettwa l-modalitajiet tal-kirja.

Dan kollu pero' soggett illi s-subinkwilin ipprova adegwatament u konkluzzivament illi tali relazzjonijiet kontrattwali bejnu u bejn is-sid ikunu nholqu b'mod li allura jkun jista' jinghad li jkun gie sodisfatt id-dispost ta' l-artikolu 1621 illi sid il-kera jkun jew espressament heles lill-kerrej mill-obbligazzjonijiet tieghu jew li jkun espressament gharaf lis-sub-konduttur minflok il-kerrej.

Is-sullokazzjoni a differenza ta' cessjoni ta' drittijiet, tohloq kuntratt gdid ta' kiri li ghalih sid il-kera principali huwa totalment estraneju u li huwa nettament distint mill-kuntratt originali tal-kirja principali, u ghalhekk, quddiem sid il-kera is-subinkwilin huwa terza persuna.

Mat-terminazzjoni tal-lokazzjoni jispiccaw awtomatikament is-sullokazzjonijiet li kienu dipendenti fuqha u li ma kienux rikonoxxuti mil-lokatur jew mis-sid skond il-kaz.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info