Reference: 3/2013/1

Judgement Details


Date
27/01/2014
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R., MALLIA TONIO, CUSCHIERI NOEL
Parties
FARRUGIA SACCO L-IMHALLEF DR CARMELO vs L-ONOREVOLI PRIM MINISTRU ET
ECLI
ECLI:MT:KOS:2014:85684
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
RIKUZA
Summary
Din kienet decizjoni dwar rikuza ta' membru tal-Kummissjoni ghall-Amministrazzjoni tal-Gustizzja fiproceduri kontra Mhallef. Fost affarijiet ohra, il-Qorti qalet li il-mertu diskuss fl-ewwel decizjoni kien dwar jekk iz-zamma tal-kariga ta' president fil-Kumitat Olimpiku Malti kenitx inkompatibbli mal-kariga tar-rikorrent appellant bhala mhallef fid-dawl ta' dak li jiddisponi l-Kodici tal-Etika ghall-Membri tal-Gudikatura, filwaqt li fit-tieni kaz il-mertu dibattut kien jekk il-fatt li r-rikorrent, minkejja li hu kien gie mgharraf formalment mill-Kummissjoni b'din l-inkompatibilita` u nghata direzzjoni biex jirregola ruhu (u xorta wahda deherlu li jzomm dik il-hatra minkejja d-decizjoni tal-Kummissjoni), johloqx kaz prima facie ta' mgiba hazina li taghti lok ghat-tnehhija tieghu minn imhallef skont l-artikolu 97[2] tal-Kostituzzjoni.

Il-Qorti, bhall-ewwel Qorti, ma ratx li kienettezisti preokkupazzjoni valida li dan il-membru ma kienx, fil-fatt u fid-dehra, imparzjali jew li iddecieda b'mod parzjali kemm mil-lat soggettiv kif ukoll mil-lat oggettiv ta' kif jitkejjel l-element ta' imparzjalita` kif imhaddem u mhares mill-qrati. Lanqas ma seta' jinghad li kien jezisti dubju legittimu dwar dan, tenut kont li l-merti in diskussjoni kienu differenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info