Reference: 88/2012

Judgement Details


Date
10/01/2014
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
QUINTANO LAWRENCE
Parties
IL-PULIZIJA vs FALZON CHARLOT
ECLI
ECLI:MT:AKI:2014:85373
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
STQARRIJA TAL-AKKUZAT
Summary
Dan kien appell dwar l-ammissibilita tal-istqarrija tal-akkuzat meta dan ma kellux l-assistenza ta'avukat galadarba din kienet l-unika prova fil-process. Il-Qorti qalet li minn meta nghatat is-sentenza mill-Qorti tal-Magistrati (Malta) Bhala Qorti ta' Gudikatura Kriminali, il-gurisprudenza kienet nbidlet. Filfatt il-Qorti tal-Magistrati bbazat is-sentenza taghha fuq decizjonijiet li kienet tat il-Qorti Kostituzzjonali fit-tliet decizjonijiet ‘Il-Pulizija vs Alvin Privitera, Il-Pulizija vs MarkLombardi u l-Pulizija vs Esron Pullicino. Il-kaz ta' wiehed minn dawn ir-rikorrenti nstema' fl-appell ukoll u l-appellant kien liberat minhabba li l-unika prova kienet l-istqarrija. Izda f'dan il-kaz ma nghatat ebda decizjoni kostituzzjonali dwar l-ammissibilita' o meno tal-istqarrija tal-appellat. Id-decizjonijiet imsemmija ma jghoddux awtomatikament ghalih minhabba li l-azzjoni fid-Drittijiettal-Bniedem mhix ‘actio popularis' u biex wiehed jintavola kawza kostituzzjonali dwar id-drittijiettal-Bneidem irid ikollu interess dirett. Barra dan, fis-sentenza moghtija mill-Qorti Kostituzzjonali fl-ismijiet ‘Charles Steven Muscat vs Avukat Generali', il-Qorti Kostituzzjonali tat decizjoni lihija differenti mid-decizjonijiet moghtija fit-tliet sentenzi msemmija. Illi ghalhekk il-Qorti ammettiet l-istqarrija u sabet htija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info