Reference: 907/1996/1

Judgement Details


Date
30/04/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
TANTI MARCO vs O.F. GOLLCHER & SONS LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ASSIKURAZZJONI, DOVER TAL-ASSIGURAT LI JSEMMI KULL FATT LI RAGJONEVOLMENT GHANDU JHOSS LI HU RILEVANTI GHALL-ASSIKURATUR - ASSIKURAZZJONI, FATTI MATERJALI - ASSIKURAZZJONI, META TERZ JGHIN LILL-ASSIGURAT FIL-MILI TAL-PROPOSAL FORM - ASSIKURAZZJONI, UBERRIMA FIDES
Summary
Hu principju bazilari tal-ligi civili li l-kuntratti kollha ghandhom jigu esegwiti bil-bona fidi. Dan japplika aktar u aktar fil-kuntratt ta' assikurazzjoni fejn il-ligi tesigi miz-zewg partijiet kontraenti 'uberima fides'.

Rigward dak li huwa materjali ghall-finijiet tal-hrug tal-polza, apparti li ovvjament l-informazzjoni rikjesta fil-proposal form ghandha titqies li hija dejjem materjali, stante l-importanza anke jekk soggettiva li l-istess assiguratur ikun qed jaghti lill-tali dettaljew domanda, ghaliex altrimenti kieku ma jkunx inkludiha fl-istess proposal form, pero' oggettivament gie stabbilit li fatt huwa materjali ghall-iskopijiet ta`non-disclosure u misrepresentation jekk ikun wiehed li jinfluwenza l-gudizzju ta` assiguratur ragjonevoli u prudenti fid-decizjoni jekk jaccettax ir-riskju u liema premium jitlob jew possibilment jekk jimponix termini partikolari fil-kuntratt bhal eskluzjoni jew excess.

Il-fatt li l-assikurat kellu persuna ohra biex tghinu fil-milital-proposal form ma tbiddilx il-posizzjoni bejnu u min jipprovdi l-assigurazzjoni, ghaliex l-istess formula la darba il-koperta tar-riskju giet accettata, kienet tifforma parti mill-ftehim bejn il-partijiet, u ghalhekk hija fuq il-bazi tal-istess informazzjoni hemm miktuba w accettata mill-assigurat bhala tieghu, bil-firma tieghu fuq l-istess polza li ghandha tigi konsiderata mill-Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info