Reference: 32/2011/2

Judgement Details


Date
01/07/2013
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
CARUANA DEMAJO GIANNINO, CUSCHIERI NOEL, ZAMMIT MC KEON JOSEPH
Parties
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs CAMILLERI ALFRED
ECLI
ECLI:MT:KOS:2013:82039
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
INTERROGAZZJONI
Summary
Illi l-akkuzat ghandu d-dritt li jigi mgharraf bil-jedd tieghu li jibqa sieket u f'dan il-kaz l-appellat ma kienx mgharraf bil-jedd tieghu li jibqa' sieket u ma jwegibx. Fic-cirkostanzi, ma jistax jinghad li l-appellat kien moghti ghazla li jibqa' sieket. Ma kien hemm l-ebda allegazzjoni illi l-appellat kien mhedded jew imqarraq b'weghdiet ta' xi vantagg. Hemm pero` l-kwistjoni, li l-Qorti qiesetgravi, illi l-appellat ma nghatax il-libertà fl-ghazla jekk iwegibx jew le u b'hekk kien privat minn garanzija kontra kull pregudizzju jew riskju ta' awto-inkriminazzjoni. Fil-ligi taghna kif kienetfiz-zmien relevanti ghal dan il-kaz, u cioe` qabel ma dahhlu fis-sehh l-Art. 355AT u 355AU tal-Kodici Kriminali, il-jedd li tibqa' sieket u ma twegibx ghal mistoqsijiet li jsirulek kien assolut u blakundizzjonijiet. Ghalkemm fiz-zmien ta' dan il-kaz, l-appellat ma setax jaghzel li jkellem avukat qabel ma jwiegeb, ma kienx liberu li jaghzel illi ma jwegibx id-domandi li saru mill-pulizija qabel uwaqt it-tfittxija mill-pulizija tas-7 ta' Settembru 2006 ghaliex ma nghatax it-twissija. Il-Qorti kienet ghalhekk tal-fehma illi kien hemm ksur tal-jedd tal-appellat ghal smigh xieraq u ikkonfermat l-ordni tal-ewwel qorti li ma ssirx referenza ghad-domandi li kienu saru lill-akkuzat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info