Reference: 311/2011

Judgement Details


Date
20/05/2013
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
QUINTANO LAWRENCE
Parties
IL-PULIZIJA vs COSTA NEE FINO LORAINE
ECLI
ECLI:MT:AKI:2013:81071
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
IDENTITA TA PERSUNA FI PROCEDURI KRIMINALI VARI
Summary
Dan il-kaz jirrigwarda indikazzjoni ta' identita f'citazzjoni. Il-Qorti qalet li mill-kazistika jirrizulta li l-Qrati Maltin dejjem insistew li isem u kunjom l-imputat / imputata ghandhom ikunu precizi. Baqghu isegwu din il-linja ukoll wara li kienet introdotta l-identity card fl-1975. U dan sar mhux ghax ikun hemm xi diffikulta' dwar l-identita' tal-persuna izda dak li jistipula l-artikolu 360(2) tal-Kap 9 fejn jghid:

‘The summons shall contain a clear designation of the person summoned.'

Sa issa l-Qrati mxew ma' dan il-principju ghalkemm ma accettawx sottomissjonijiet dwar il-mod kif kien spellut xi isem.

Il-Qorti imxiet ma' din il-kazistika ghaliex skont id-dokumenti l-appellanta kienet Loraine Fino u mhux Loraine Costa nee Fino kif indirizzata fic-citazzjoni.Il-Qorti esprimiet l-opinjoni li forsi wasal iz-zmien fejn tinghata aktar importanza lin-numru tal-karta tal-identita' li huwa dejjem uniku u ma jinbidel qatt. Dan intqal ghax qed jizdied dejjem aktar in-numru ta' nies li jistghu jitolbu bdil f'kunjomhom kif wiehed jista' jara mhux biss fl-emmendili diga' jezistu fil-Kap 16 izda wkoll b'dawk introdotti bl-Att XV tas-sena 2012 (Ara artikolu 2 b'mod specjali). Fic-cirkostanzi il-Qorti ddikjarat s-sentenza appellata mhix ezegwibbli.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info